Контроль якості

ПОЛОЖЕННЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТУ

ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ

 

АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «КОНСУЛ»

(нова редакція)

2015 рік

ЗМІСТ

 

3

 

4

 

 

6

 

11

 

 

18

 

28

 

39

 

57

 

ВИЗНАЧЕННЯ…………………………………………………………………..

 

ВСТУП …………………………………………………………………………..

 

РОЗДІЛ 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ………………………………………………………………………………

 

РОЗДІЛ 2. ЕТИЧНІ ВИМОГИ………………………………………………..

 

РОЗДІЛ 3. ПРИЙНЯТТЯ ЗАВДАННЯ, ПРОДОВЖЕННЯ СПІВПРАЦІ З  КЛІЄНТОМ ТА ВИКОНАННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАВДАНЬ …………………

 

РОЗДІЛ 4. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ……………………………………………..

 

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ………………………………………

 

РОЗДІЛ 6. МОНІТОРИНГ……………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ

 

«Аудиторські послуги» — завдання з надання впевненості, завдання з супутніх послуг, інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю, які може надавати аудиторська фірма.

«Група із завдання» — весь персонал, що виконує завдання, включно з експертами, найнятими аудиторською фірмою у зв’язку з цим завданням.

«Завдання» — послуги, які надає аудиторська фірма відповідно до стандартів завдань. До стан­дартів завдань належать Міжнародні стандарти аудиту (МСА), Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО), Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ) та Міжнародні стандарти супутніх послуг (МССП).

«Завдання з аудиту» — завдання з надання обґрунтованої впевненості, яке виконується згідно з МСА шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

«Завдання з надання впевненості» — завдання, в якому фірма висловлює висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо результату оцінки або визначення предмета завдання за відповідними критеріями.

«Керівник групи із завдання» — керівник аудиторської фірми, головний (старший) аудитор або інша особа на фірмі, що відповідає за завдання, його виконання та висновок (звіт), що надається від імені фірми, та яка має сертифікат аудитора України.

«Керівник аудиторської фірми» — посадова особа, яка здійснює керівництво фірмою відповідно до законодавства й установчих документів та має відповідні повноваження укладати від імені фірми договори (угоди), здійснювати інші правочини, наслідком яких є виникнення зобов’язання з надання аудиторських послуг.

«Керівництво аудиторської фірми» — керівник фірми, очолюваний ним виконавчий орган фірми, керівники всіх рівнів фірми.

«Клієнт» — суб’єкт господарювання, який уповноважив фірму надавати аудиторські чи інші послуги.

«Молодший персонал» — співробітники фірми, які не мають достатнього досвіду та зайняті в наданні аудиторських послуг.

«Моніторинг» — процес, що включає в себе розгляд та оцінку системи контролю якості ауди­торської фірми включно з періодичною перевіркою деяких завершених завдань, який має надати фірмі обґрунтовану впевненість, що її система контролю якості працює ефективно.

«Обґрунтована впевненість» — високий, але не абсолютний рівень впевненості.

«Персонал» — професіонали, фахівці та молодший персонал з аудиту.

«Фірма» — аудиторська фірма, що розробила і використовує це Положення.

 

 

ВСТУП

 

Система контролю якості на ТОВ АФ «Консул» складається із двох складових:

 1. формалізація (документи, що містять опис політики й процедур контролю): Положення з контролю якості аудиту та супутніх послуг; Положення про політику та процедури з контролю якості аудиторських послуг; внутрішньофірмові стандарти; накази, положення;
 2. фактичне впровадження: практичне виконання процедур, передбачених документами по контролю, моніторинг відповідності системи контролю.

На нашу думку, якість важливий та невід’ємний фактор в роботі аудитора. Якість — сукупність характеристик та вимог, що ставляться до здатності задовольнити встановлені й передбачувані потреби. Звичайна якість включає: прийняття користувачами послуги стандартів,ступінь, з якої послуга відповідає стандарту, доступність (у тому числі вартісна) і надійність послуги.

Специфіка аудиторських послуг полягає в наступному: різниця в очікуваннях (конфлікт інтересів) регуляторних органів, інвесторів, менеджерів з однієї сторони й аудиторів, з іншої сторони; соціальний аспект якості аудиторських послуг (обмануті користувачі); роль совісті бізнесу, але немає абсолютної незалежності; немає абсолютної якості (припустимий ризик не виявлення помилок); якість аудиту і якість трансформованої бухгалтерської звітності; якість супутніх послуг ближче до мети замовника, ніж аудит; якість і зацікавлені сторони.

Різниця в очікуваннях несе в собі: менеджмент замовника (оптимізація податків, захист від контролюючих органів); інвестори (упевненість у достовірності звітності, захищеність від ризиків менеджменту); співробітники аудиторської фірми (високий рівень оплати праці, упевненість); регулятор (зменшення скарг, розслідувань і дисциплінарних заходів); суспільство, держава (захист прав громадян і суспільства в цілому, захист державної власності).

На якість аудиторських послуг впливає: відношення керівництва аудиторської фірми до питання якості; можливість забезпечити достатню незалежність; постійне поліпшення ресурсів; правильне планування й розподіл ресурсів; контроль за виконанням завдань; моніторинг відповідності якості.

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТУ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ

 

Це Положення з контролю якості аудиту та супутніх послуг (Положення) встановлює основні завдання і функції системи контролю якості аудиторської фірми ТОВ АФ «Консул» (надалі — Фірма), створеної з метою надання обґрунтованої впевненості у тому, що сама Фірма та її персонал діють у відповідності до професійних стандартів та регуляторних і законодавчих вимог, а звіти, що надаються фірмою, відповідають обставинам.

Метою Положення є документування та систематизація політики і процедур контролю якості, які забезпечували би достатній рівень контролю для всіх завдань, що виконуються Фірмою, і особливо для завдань з надання впевненості.

Елементи системи контролю

Політика та процедури контролю якості застосовуються до елементів, які визначені Міжнародним стандартом контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги»  (МСКЯ 1). До них відносяться:

 1. Відповідальність керівництва за якість на фірмі.
 2. Етичні вимоги.
 3. Прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань.
 4. Людські ресурси.
 5. Виконання завдання.
 6. Моніторинг.

Положення описує: політику та процедури контролю якості; цілі, на досягнення яких спрямований контроль якості; зазначення того, що кожен співробітник несе персональну відповідальність за якість, що від співробітників очікують, що вони будуть діяти у відповідності до цієї політики та процедур; зазначення важливості зворотного зв’язку від персоналу щодо системи контролю якості.

При розробці цього Положення було враховано вимоги наступних стандартів та положень, які регулюють сферу контролю якості аудиту та надання впевненості: МСКЯ 1 (набув чинності з 15 грудня 2009 р.); Міжнародного стандарту аудиту 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності» (чинний для аудитів фінансової звітності за періоди, що починаються з 15 грудня 2009 р. або пізніше); Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 (ПНП КЯ 1) «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг», затверджене рішенням АПУ від 27.09.2007 року №182/4.

 

РОЗДІЛ І

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

 

1.1. Фірма як по обсягу виконаних робіт, так і по чисельності відноситься до малих підприємств і надає аудиторські послуги, в основному, підприємствам м. Тернополя та Тернопільської області.

Кваліфікацію робітників фірми можна визначити високою: троє сертифікованих аудиторів, помічники аудиторів і стажисти мають вищу освіту за рівнем магістра.

Директор фірми несе повну відповідальність за створення корпоративної культури, яка би підтримувала систему внутрішнього контролю якості і сприяла реалізації політики і процедур контролю якості.

1.2. Основними критеріями корпоративної культури Фірми є: професіоналізм, особиста ініціатива, направленість та узгодженість дій, управлінська підтримка, конфіденційність та контроль.

1.3. Політика та процедури контролю якості розроблені для підвищення внутрішньої культури та розуміння персоналом того, що якість — це основне при виконанні завдання, та викладені у Положенні з контролю якості аудиту та супутніх послуг1, яке затверджене відповідним наказом1 та з яким ознайомлені всі працівники Фірми.

1.4. Процедури контролю якості — це заходи та дії, які здійснює Фірма для впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості Фірми цьому Положенні.

Процедури:

Директор Фірми закріплює у внутрішніх регламентах Фірми, відповідних документах і процедурах зобов’язання працівників сприяти досягненню цілей внутрішнього контролю, надає настанови, демонструє позитивні приклади та дії із забезпечення контролю якості та дотримання вимог професійних стандартів. Такі дії та настанови підкреслюють важливість виконання роботи відповідно до вимог Професійних стандартів, а також факт, що якість є невід’ємною складовою виконання завдання.

Директор Фірми включає контроль якості у стратегію Фірми як обов’язковий елемент виконання регуляторних вимог і досягнення конкурентних переваг при наданні аудиторських та інших професійних послуг, для чого:

ü  розподіляє обов’язки між персоналом у такий спосіб, щоб комерційні аспекти не превалювали над забезпеченням якості аудиторських послуг, які надаються;

ü  застосовує систему стимулювання, яка заохочує персонал забезпечувати якість аудиторських послуг;

ü  виділяє достатньо ресурсів для впровадження й підтримки системи контролю якості.

Директор Фірми розподіляє функції та відповідальність за контроль якості всередині Фірми таким чином, щоб керівники окремих рівнів Фірми виконували свої обов’язки з контролю якості з належною професійною ретельністю.

Директор Фірми призначає особу з числа професіоналів для виконання періодичного моніторингу системи контролю якості (Наказ № 2/2 від 02.01.2013 р. «Про призначення відповідального за здійснення моніторингу системи контролю якості»6, Договір на надання послуг з проведення  моніторингу системи контролю якості АФ «Консул»6).

Директор Фірми періодично переглядає вимоги до системи контролю якості і своєчасно вносить зміни до політики та процедур контролю якості

1.5. Директор Фірми несе повну особисту відповідальність за створення і забезпечення функціонування такої системи контролю якості, яка відповідає чинним вимогам професійних стандартів і сприяє реалізації політики і процедур контролю якості. Керівники окремих рівнів Фірми несуть відповідальність за систему контролю якості у межах своїх повноважень.

1.6. З метою досягнення цілей контролю аудиторських послуг та створення середовища контролю, директором Фірми затверджуються внутрішні документи системи контролю якості.

1.7. Для досягнення розуміння персоналом процедур контролю якості на Фірмі розроблений ВФС «Політика та процедури щодо людських ресурсів», керівництвом фірми щорічно проводиться внутрішньофірмові семінари щодо дотримання процедур контролю якості при наданні аудиторських послуг та робиться відмітка про проведення такого навчання. (Затверджений зразок щодо результатів прослуховування внутрішньофірмового семінару про дотримання працівниками основних процедур з контролю якості аудиторських послуг»1).

Крім того, в кінці кожного року, відповідальний працівник Фірми (Наказ від 20.06.2015 р. «Про призначення відповідального за здійснення моніторингу змін») аналізує зміни, які стосуються рішень АПУ та оформляє це у вигляді окремого документу «Контрольний лист по змінах за _____рік»1), з яким ознайомлює всіх працівників Фірми.

1.8. Директор Фірми несе повну відповідальність за компетентність працівників, до службових обов’язків яких входять функції контролю якості.

Процедури:

Директор Фірми включає до переліку кваліфікаційних вимог необхідні знання з контролю якості, за наявності яких працівник приймається на роботу або переводиться на іншу посаду.

Директор Фірми забезпечує своєчасне інформування всіх без винятку працівників Фірми про політику і процедури контролю якості, а також про будь-які зміни до них.

Процедури:

ü директор Фірми ознайомлює своїх працівників, а також залучених зовнішніх експертів, з чинним Положенням з контролю якості, усіма змінами та доповненнями до нього, іншими вимогами до контролю якості;

ü директор Фірми визначає мету і завдання контролю якості, гарантуючи, що всі завдання будуть вчасно виконані, а висновки – задокументовані;

ü директор Фірми формує систему внутрішнього контролю якості згідно таких принципів:

 • робота має бути проведена відповідно до професійних стандартів, нормативних і законодавчих вимог;
 • важливі питання повинні бути своєчасно порушені для подальшого розгляду;
 • повинні мати місце відповідні консультації з питань якості.
 • природа, час та розміри проведеної роботи мають бути правильно оцінені й адекватні завданню;
 • зроблені висновки мають відповідати виконаній роботі, бути належно задокументовані і перевірені;
 • цілі аудиторських процедур мають бути досягнуті, а зобов’язання перед клієнтом — виконані.

Угоду з клієнтами на всі види аудиторських послуг підписує директор. Після цього директор приймає рішення про конкретних виконавців цього замовлення і проводить з ними нараду. На нараді виконавці інформують про:

ü вид послуги (надання впевненості, супутні послуги, консультування, тощо);

ü мету завдання, предмет та його зміст;

ü загальний термін виконання завдання та обрану методику;

ü замовника (дислокація, загальноекономічна та правова інформація, керівний та управлінський персонал, тощо);

ü аудиторські ризики та загрози незалежності;

ü відповідальних за контроль якості осіб;

ü ділянки роботи для кожного виконавця та терміни виконання робіт.

1.9. Директор фірми призначає керівника групи виконавців, який безпосередньо буде виконувати роботу і керувати групою на сонові Методики призначення групи з аудиту1 та оформляє це відповідним наказом.

Кількість працівників (аудиторів, помічників аудиторів), які будуть займатися даною роботою  залежить від обсягу роботи, складності виконання поставленого завдання.  В кінці кожного робочого дня керівник групи повинен детально докладати виконавчому директору про хід виконання робіт. Керівник групи має здійснювати контроль  якості виконання роботи в процесі виконання завдання.

Керівник групи по закінченню роботи за замовленням повинен сформувати письмовий звіт про результати перевірки  і передати його з папкою робочих документів аудиторів директору фірми для остаточної перевірки та затвердження.

Директор зобов’язаний здійснювати контроль якості виконаної роботи, формувати кінцевий звіт по замовленню і передати робочі документи аудиторів в оперативний архів, де вони будуть зберігатися. В особливо складних замовленнях керівництво аудиторської фірми безпосередньо приймає участь у виконанні замовлення.

 1.10. Керівництво фірми зобов’язано показувати приклад щодо якості надання послуг персоналу. Цей приклад зазвичай демонструється діями керівництва та відповідними настановами персоналу. Такі дії та настанови мають підкреслювати важливість:

а) виконання роботи відповідно до вимог Професійних стандартів;

б) дотримання застосованої політики та процедур контролю якості фірми;

в) надання висновків (звітів), що відповідають умовам завдання.

На Фірмі відповідно до Наказу (№14 від 21.05.2013 року)1 призначено відповідального за контроль якості – Тимочка М.П. та розроблена і затверджена його посадова інструкція1.

При виконанні завдань працівники Фірми використовують розроблені та затверджені внутрішньофірмові (ВФС) та документи, які до них додаються:

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Політика та процедури щодо людських ресурсів»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Політика та процедури прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Виконання завдання»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінському персоналу»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Подальші події»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Аудиторські докази-міркування щодо наявності та стану запасів»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Етичні вимоги»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Пов’язані особи»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Безперервність»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Планування аудиту»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Методика оцінки суттєвості»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Аудиторська вибірка»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Аудит облікових оцінок»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Зовнішні підтвердження й альтернативні процедури»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Аудиторська документація»

ü    Внутрішньофірмовий стандарт «Процедури вирішення розбіжності думок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IІ

ЕТИЧНІ ВИМОГИ

 

2.1. Фірма впроваджує таку політику та процедури, які надають їй достатню впевненість, що вона та її персонал дотримуються відповідних етичних вимог.

 2.2. Етичні вимоги визначаються відповідними нормами Закону України „Про аудиторську діяльність” і Кодексом етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів у редакції 2012 року (ріш. АПУ від 27.02.2014 р. №290/7 прийнятий для обов’язкового застосування з 01.05.2014 р.). Кодекс етики визначає такі фундаментальні принципи професійної етики (далі — етичні принципи):

 

Принципи

Визначення принципів

1. Чесність Професійний аудитор повинен бути прямим (відвертим) та чесним у всіх професійних та ділових стосунках. Чесність передбачає справедливе ведення справ та правдивість.
2. Об’єктивність Професійний аудитор не повинен допускати упередженості, конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на його професійні або ділові рішення та судження.
3. Професійна компетентність та належна ретельність Професійний аудитор зобов’язаний постійно підтримувати професійні знання та навички на рівні, потрібному для забезпечення отримання клієнтом чи роботодавцем компетентних професійних послуг, що базуються на сучасних тенденціях практики, законодавства та технологій. Надаючи професійні послуги, професійний аудитор повинен діяти сумлінно і дотримуватись відповідних технічних та професійних стандартів.
4. Конфіденційність Професійний аудитор повинен поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, і не розголошувати таку інформацію третім сторонам без належного та спеціального дозволу, якщо немає юридичного чи професійного права розкривати її. Конфіденційну інформацію, отриману в результаті професійних та ділових стосунків, не слід використовувати для особистої вигоди професійного аудитора або третіх сторін.
5. Професійна поведінка Професійний аудитор повинен дотримуватись відповідних законів та нормативних актів та утримуватись від будь-яких дій, які дискредитують професію.

 

У разі виникнення ситуацій, які б становили загрозу порушення етичних принципів, аудиторська фірма зобов’язана відхилити або припинити надання конкретної аудиторської послуги або, якщо це необхідно, відмовитися від виконання завдання.

Загрози для дотримання етичних принципів можуть виникати за різних обставин, які можна розподілити за такими категоріями:

Категорії загроз

Визначення категорій загроз та можливих обставин, що формують ці загрози

1. Загроза власного інтересу

Загрози власного інтересу можуть спричинятися фінансовими або іншими інтересами аудитора або інтересами його родича.

Обставини, що формують загрозу: надмірна залежність від загальних гонорарів, що їх сплачує клієнт; наявність тісних ділових стосунків з клієнтом; занепокоєння щодо можливості втратити клієнта; можливе працевлаштування у клієнта; позика, надана клієнту з надання впевненості (або будь-кому з його директорів чи посадових осіб) або отримана від нього (або будь-кого з його директорів чи посадових осіб).

2. Загроза власної оцінки

Загрози власної оцінки можуть мати місце, коли аудитору потрібно повторно оцінити попереднє судження, за яке він несе відповідальність.

Обставини, що формують загрозу: виявлення значної помилки під час повторної оцінки роботи аудитора; складання висновку про функціонування фінансових систем після прийняття участі в їх розробці чи впровадженні; підготовка вихідних даних, що використовувались для формування облікових документів, і які є предметом завдання; член групи з надання впевненості є або донедавна був працівником клієнта, спроможним безпосередньо та істотно впливати на предмет завдання;

виконання послуги для клієнта, яка безпосередньо впливає на предмет завдання з надання впевненості.

3. Загроза захисту

Загрози захисту можуть виникати, коли аудитор підтримує позицію або думку такою мірою, яка може ставити під загрозу його подальшу об’єктивність.

Обставини, що формують загрозу: рекламування акцій зареєстрованого на біржі суб’єкта господарювання, коли цей суб’єкт господарювання є клієнтом з аудиту фінансової звітності; роль адвоката від імені клієнта з надання впевненості в судовому процесі або у суперечках з третіми сторонами.

4. Загроза особистих стосунків

Загрози особистих стосунків, які можуть відбуватися, коли внаслідок тісних стосунків аудитор занадто співчуває інтересам інших осіб.

Обставини, що формують загрозу: член групи з завдання має близькі або найближчі сімейні стосунки з директором або з посадовою особою клієнта; член групи з завдання має близькі стосунки з працівником клієнта, спроможним істотно впливати на предмет завдання; отримання подарунків або пільг від клієнта, крім випадків, коли вартість таких подарунків або пільг є явно незначною; довготривале співробітництво старшого персоналу (партнерів) з клієнтом з надання впевненості.

5. Загроза тиску

Загрози тиску, які можуть відбуватися, коли аудитор утримується від об’єктивних дій внаслідок фактичних або відчутних загроз.  погрози звільненням або заміною стосовно завдання клієнта.

Обставини, що формують загрозу:  погрози судовим процесом; тиск стосовно неналежного зменшення обсягу виконаної роботи з метою зменшення гонорарів.

 

2.3. Фірма застосовує застережні заходи, що поширюються на всю Фірму, та застережні заходи щодо конкретного завдання. Залежно від характеру завдання Фірма та її персонал можуть покластися на застережні заходи, що їх використовує клієнт, якому надаються аудиторські послуги.

 

 Застережні заходи на загальному рівні професійної діяльності аудиторської фірми:

 • задокументована політика та процедури стосовно дотримання етичних принципів, в яких керівництвом аудиторської фірми робиться наголос на важливості дотримання етичних принципів;
 • формування керівництвом аудиторської фірми впевненості в тому, що члени групи з надання впевненості діятимуть у суспільних інтересах;
 • політика та процедури для впровадження і моніторингу контролю якості завдань;
 • задокументована політика щодо виявлення загроз недотримання етичних принципів, оцінки важливості цих загроз, визначення та застосування застережних заходів для усунення або зменшення загроз до прийнятного рівня;
 • задокументовані внутрішні політика та процедури, що вимагають дотримання фундаментальних принципів;
 • політика та процедури, що дадуть змогу ідентифікувати інтереси або стосунки між аудиторською фірмою або членами групи з надання впевненості та клієнтами;
 • політика та процедури моніторингу та, у разі потреби, можливість контролювати залежність від доходу, який одержується від одного клієнта;
 • використання різних керівників груп з завдання з розмежованим підпорядкуванням при наданні послуг, що не стосуються надання впевненості, клієнтові з надання впевненості;
 • політику та процедури, що забороняють особам, які не є членами групи із завдання, впливати на результат завдання;
 • своєчасне повідомлення всіх партнерів та штатних фахівців про політики та процедури фірми, а також відповідна підготовка та навчання щодо цих політик та процедур;
 • призначення члена старшого управлінського персоналу відповідальним за здійснення нагляду щодо належного функціонування системи контролю якості фірми;
 • інформування партнерів та штатних фахівців про клієнтів з надання впевненості та зв’язаних з ними суб’єктів господарювання, від яких вони мають бути незалежними;
 • механізм прийняття дисциплінарних заходів на забезпечення дотримання політики та процедур;
 • оприлюднені політика та процедури, що заохочують та дають можливість працівникам фірми інформувати вищі рівні управлінського персоналу фірми стосовно будь-яких питань, які їх хвилюють і які пов’язані з дотриманням фундаментальних принципів.

Застережні заходи на рівні конкретного завдання:

 • виконання огляду професійним бухгалтером, який не брав участі в послугах, які не є наданням упевненості, виконаної роботи з ненадання впевненості, чи інших консультацій, у разі потреби;
 • виконання огляду професійним бухгалтером, який не був членом групи з надання впевненості, виконаної роботи з надання впевненості, чи інших консультацій, у разі потреби;
 • проведення консультацій з незалежною третьою стороною, наприклад, комітетом незалежних директорів, професійним регуляторним органом або іншим професійним бухгалтером;
 • обговорення питань етики з найвищим управлінським персоналом клієнта;
 • розкриття найвищому управлінському персоналу клієнта інформації про характер надання послуг та суми нарахованих винагород;
 • ротація старшого управлінського персоналу груп з надання впевненості.

Всі основні нюанси, вимоги до незалежності та її дотримання викладені у відповідному Внутрішньофірмовому стандарті «Етичні вимоги».

2.4. Вимоги дотримання незалежності. Фірма  впроваджує політику та процедури, що мають надавати достатню впевненість, що сама Фірма, її персонал та, при потребі, інші особи, що підпадають під вимоги незалежності (включно з експертами, яких наймає фірма), дотримуються незалежності.

Така політика та процедури мають надавати Фірмі можливість визначати й оцінювати обставини і відносини, що створюють загрози незалежності, та здійснити заходи, які дадуть змогу усунути ці загрози або зменшити їх до прийнятного рівня за допомогою застережних заходів або, якщо це необхідно, шляхом відмови від виконання завдання. Насамперед, незалежність Фірми, її персоналу вимагається у разі виконання завдання з надання впевненості.

Характер загроз незалежності та застосованих застережних заходів для усунення або зменшення їх до прийнятного рівня залежить від характеристик конкретного завдання з надання впевненості, а саме: чи є воно завданням з аудиту фінансових звітів чи іншим завданням з надання впевненості, а в останньому випадку також існує залежність від цілі, інформації з предмета завдання та визначених/цільових користувачів звіту.

2.5 Фірма відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про аудиторську діяльність» не проводить аудит:

а)         аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб’єкта господарювання, що перевіряється;

б)         аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб’єкта господарювання, що перевіряється;

в)         аудитором — членом органів управління, засновником або власником суб’єкта господарювання, що перевіряється;

г)         аудитором — працівником суб’єкта господарювання, що перевіряється;

д)         аудитором — працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб’єкта господарювання, що перевіряється;

е)         у випадку, якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступеня відповідальності аудитора;

є) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності.

Процедури:

- ознайомлення персоналу і в разі потреби, інших, що підпадають під вимоги незалежності, з вимогами до незалежності;

- надання доступу персоналу фірми до професійних стандартів, Кодексу етики, а також професійної літератури;

- здійснення моніторингу неоплачених клієнтами рахунків за надані аудиторські послуги для уточнення, чи не вплинуть які-небудь неоплачені суми на незалежність фірми;

- здійснення моніторингу виручки за аудиторські послуги від десяти найбільших клієнтів для уточнення, чи не перевищує сума виручки, отримана від будь-якого з них 10%-го обсягу аудиторських послуг за рік;

- забороняється отримувати подарунки або преференції від клієнта з надання впевненості, якому надаються аудиторські послуги, крім випадків, коли цінність таких подарунків або преференції є вочевидь незначними; вступати із суб’єктом господарювання, якому надаються аудиторські послуги, або з одним із його керівників, директорів або власників, що володіють більш ніж 20% корпоративних прав, в угоду про купівлю-продаж корпоративних прав, заснування товариства, створення підприємства тощо;

- інформування персоналу про клієнтів, з якими слід дотримуватися політики незалежності особливо ретельно;

- періодично, не менш як один раз на п’ять років здійснювати ротацію керівника групи з завдання з надання впевненості;

- отримання підтвердження незалежності іншої фірми, що виконує частину завдання з надання впевненості, у тих випадках, коли фірма виступає головним аудитором.

2.6. Для забезпечення вимог щодо незалежності персонал Фірма також виконує такі процедури:

а)         керівниками групи із завдання надається керівництву відповідна інформація щодо завдання та клієнтів з надання впевненості включно з обсягом послуг, що дасть змогу керівництву оцінити вплив, якщо він є, на вимоги до незалежності;

б)         інформування персоналом керівництва Фірми про обставини та зв’язки, які можуть створювати загрозу незалежності, що дасть змогу вжити відповідних заходів;

в)         здійснюється збір та передавання важливої інформації відповідному персоналу для того, щоб керівництво мало змогу визначити, чи відповідають вони вимогам незалежності; чи фірма має змогу вести та коригувати свою документацію щодо незалежності; чи фірма має змогу здійснювати відповідні заходи щодо ідентифікованих загроз незалежності.

2.7. Фірма впроваджує політику та процедури, які нададуть їй достатню впевненість, що буде повідомлено про порушення вимог до незалежності та вона зможе вжити відповідних заходів для вирішення таких ситуацій. Для цього:

1) всі співробітники Фірми, незалежність яких вимагається Кодексом етики, зобов’язані невідкладно інформувати Фірму про порушення незалежності, про які їм стало відомо;

2) керівник Фірми зобов’язаний негайно повідомити про виявлені порушення політики та процедур керівника із завдання, який разом із керівником Фірми зобов’язаний розглянути таке порушення і довести до відома іншого відповідного персоналу Фірми та інших осіб, незалежність яких вимагається Кодексом етики, які зобов’язані вжити відповідних заходів;

3) особи, зазначені в пункті (2), мають негайно повідомити Фірму щодо здійснених ними заходів для розв’язання проблеми, що надасть Фірмі змогу визначити необхідність подальших дій.

2.8. Директор Фірми систематично здійснює огляд обставин, що можуть привести до виникнення загроз незалежності. Перед початком надання аудиторських послуг та перед їх закінченням директор проводить інструктаж усіх задіяних у наданні послуг працівників з метою ознайомлення та нагадування останнім ознаки загроз незалежності. Моніторинг загроз незалежності по кожному замовленню здійснює директор в ході планування та виконання робіт. Результати моніторингу загроз незалежності систематично обговорюються з персоналом Фірми та визначаються актуальні шляхи зменшення таких загроз.

При прийнятті на роботу персонал Фірми підписує заяви щодо дотримання вимог професійної етики та процедур щодо незалежності2.

В своїй роботі Фірма використовує Посібник «Професійна етика в практиці аудиту»2.

На Фірмі діє Положення про кваліфікаційні та етичні вимоги до новоприйнятих працівників від 05.01.2010 року2. Працівники фірми в своїй роботі дотримуються Правил внутрішнього трудового розпорядку від 01.06.2013 року2.

На Фірмі розроблені та застосовуються Методичні рекомендації щодо заходів, які вживаються до працівників Фірми у разі невиконання чи невідповідного виконання покладених на них зобов’язань від 05.01.2010 року2.

В разі виявлення та оцінки загроз для дотримання вимог щодо незалежності як значних, для зменшення цих загроз Фірма застосовує застережні заходи, основні з них:

 

 

 

Принципи та обставини

Застережні заходи, що зменшують загрози недотримання вимог щодо незалежності:

Фінансові інтереси

ü ліквідація прямого фінансового інтересу до того, як особа стане членом групи з надання впевненості;

ü усунення від завдання з надання впевненості члена групи з надання впевненості;

ü обговорення проблеми з найвищим управлінським персоналом, наприклад, з аудиторським комітетом;

ü залучення додаткового професійного бухгалтера для огляду виконаної роботи чи надання необхідних консультацій;

 

Позики та гарантії

ü  залучення додаткового професійного бухгалтера, який не є працівником фірми для огляду виконаної роботи.

Тісні ділові стосунки з клієнтами з надання впевненості

ü припинення ділових стосунків;

ü скорочення стосунків настільки, що фінансова частка стала несуттєвою, а відносини — явно несуттєвими;

ü відмова від завдання з надання впевненості;

ü виведення особи зі складу групи з надання впевненості;

ü скасування операції чи зменшення її обсягу;

ü обговорення цієї проблеми з найвищим управлінським персоналом, наприклад, з аудиторським комітетом.

 

Для дотримання положень Кодексу етики професійних бухгалтерів Фірма виконує наступні процедури: визначення незалежності аудитора, проведення опитування та ознайомлення аудитора, які відображає в наступних документах: «Анкета щодо незалежності до клієнта»2, «Політика прийняття клієнта»2, «Анкета опитування аудитора»2, «Лист про ознайомлення»2, «Анкета прийняття клієнта»2.

Документами, які заповнює директор фірми оцінюючи професійний рівень працівників є:  «Оціночна анкета»2, «Атестаційна форма»2, «Атестаційний лист»2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

ПРИЙНЯТТЯ ЗАВДАННЯ, ПРОДОВЖЕННЯ СПІВПРАЦІ З КЛІЄНТОМ ТА ВИКОНАННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАВДАНЬ

 

Фірма впроваджує політику та процедури прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань, які б надавали Фірмі достатню впевненість, що вона прийме чи продовжить завдання та взаємовідносини з клієнтом лише тоді, коли вона: розглянула питання чесності клієнта та не має інформації, яка б вела до висновку про його нечесність; достатньо компетентна для виконання завдання та має можливість, час та ресурси для цього; може дотримуватись вимог етики.

Здійснюючи прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань працівники Фірми користуються низкою розроблених та затверджених ВФС та наказів, зокрема: Внутрішньофірмовий стандарт «Політика та процедури прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом»; Внутрішньофірмовий стандарт «Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків»; Внутрішньофірмовий стандарт «Безперервність»; Внутрішньофірмовий стандарт «Планування аудиту»; Внутрішньофірмовий стандарт «Аудиторська документація»; Внутрішньофірмовий стандарт «Аудиторська вибірка»; Наказ № 2 від 05.01.2010р. «Про співпрацю з клієнтом»; Наказ № 3 від 05.01.2010р. «Про  узгодження умов завдань з аудиту»; Наказ №8 від 05.01.2010 року «Про дії аудитора у разі виявлення подій або умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність» тощо.

3.1. Політика та процедури щодо вирішення питання чесності клієнта.

Після отримання від клієнта «Листа-замовлення» аудитор вивчає чесність клієнта, що передбачає законне і справедливе ведення ним і його персоналом господарських справ і правдивість у фінансовій звітності та надсилає йому Лист пропозицію послуг.

Потенційна нечесність клієнта може створювати загрози дотримання фундаментальних принципів (етики), а також (на етапах планування і власне виконання завдання) створює додаткові ризики, пов’язані із можливістю шахрайства (МСА 240) і дотримання клієнтом законодавчих вимог (МСА 250).

Для ідентифікації і оцінки ознак (фактів і обставин), які можуть свідчити про нечесність клієнта як при прийнятті нового клієнта так і при вирішенні питання щодо продовження співпраці з існуючим клієнтом, Фірма отримує і задокументовує процес розгляду інформації з таких питань:

ü    сфера (галузь) і характер діяльності клієнта, ділова практика клієнта;

ü    ділова репутація клієнта і основних власників клієнта;

ü    корпоративна культура клієнта (Кодекс корпоративної етики), політика щодо міноритарних акціонерів (співвласників), використання клієнтом і його найвищим управлінським персоналом інсайдерської інформації;

ü    найвище керівництво клієнта, пов’язані сторони;

ü    ставлення власників і найвищого управлінського персоналу клієнта до таких питань, як невідповідне тлумачення стандартів обліку (підготовки звітності) та середовища внутрішнього контролю;

ü    ознаки невиправданого обмеження обсягу роботи;

ü    ознаки невідповідності мети виконання завдання і запропонованого клієнтом змісту (формулювання) завдання;

ü    ознаки можливої причетності клієнта до злочинної діяльності;

ü    ступінь агресивності наполягання клієнта щодо зменшення плати Фірмі у зв’язку із виконанням завдання. Для цього служать документи: Анкета щодо незалежності до клієнта, Вивчення суттєвості на рівні ФЗ, Запит щодо пов’язаних осіб, Відповідь на запит щодо пов’язаних осіб, Розуміння середовища клієнта, Розрахунок запланованого аудиторського ризику, Контрольний лист оцінювання невід`ємного (властивого) ризику, Ризик системи внутрішнього контролю, Загальний тест по оцінці системи БО, Загальний тест по оцінці процедур контролю.

ü    Фірма збирає інформацію щодо питання чесності потенційного клієнта до прийняття його в якості клієнта та до прийняття нового завдання від вже існуючого клієнта. Тобто, відповідні процедури, спрямовані на вирішення питання щодо чесності клієнта плануються і фактично здійснюються до моменту, коли Фірма прийме рішення про прийняття нового клієнта та до прийняття нового завдання від вже існуючого клієнта.

ü    Керівник групи із завдання задокументовує процес виконання процедур щодо вирішення питання чесності клієнта в робочих документах, спрямованих на отримання і оцінювання відповідної інформації щодо прийняття нового клієнта та питання продовження співпраці з уже існуючим клієнтом. Такими документами є Анкета клієнта, Анкета прийняття клієнта.

Джерела інформації щодо питання чесності клієнта:

а) спілкування з діючими або попередніми аудиторськими фірмами, та обговорення з третіми сторонами відповідно до Кодексу Етики ;

б) опитування персоналу інших фірм або третіх сторін — банкіри, юристи, представники галузі;

в) пошук початкової інформації у відповідних базах даних: офіційній веб-сторінці ДКЦПФР України, річні фінансові звіти клієнта та аудиторські висновки щодо них (регулярна інформація); оприлюднена особлива інформація клієнта (потенційного клієнта) — акціонерного товариства щодо змін у даних, перелік яких встановлюється ДКЦПФР України; оборотно-сальдові відомості, Головна книга та/або інші облікові регістри бухгалтерського і податкового обліку клієнта за певні періоди; відповідь щодо окремих аспектів питань, перелік яких визначений політикою Фірми. Документами, які аудитор заповнює на даному етапі є «Відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань» та «Опитувальний лист для аудиту», фінансова звітність, копія наказу «Про облікову політику» клієнта.

До анкет включається питання щодо результатів/наслідків перевірок (планових і позапланових) клієнта з боку контролюючих і правоохоронних органів. Окрім того, до анкет відкритого типу включаються запитання, які наведені в тесті щодо факторів ризику шахрайства (МСА 240), отримана від попередньої Фірми відповідь на відповідний запит Фірми щодо фактів і обставин, про які попередня Фірма вважає за необхідне поінформувати Фірму при вирішенні останньою питання про прийняття завдання.

Процедури:

1) вивчення інформації з питань щодо клієнта, отриманої з різних джерел;

2) аналіз і зіставлення (порівняння) інформації з питань щодо клієнта, отриманої з різних джерел;

4) вивчення ідентифікованих відхилень та взаємозв’язків від очікуваних значень з питань щодо клієнта, отриманої з різних джерел;

Висновок про чесність або нечесність клієнта (потенційного клієнта) є предметом професійного судження керівника групи з завдання або керівника ТОВ АФ «Консул», яке ґрунтується на задокументованих достатніх і відповідних (доречних, достовірних) доказах, отриманих внаслідок виконання відповідних процедур, які наведені вище.

3.2. Політика та процедури з розгляду питання щодо наявності можливості, компетенції, часу та ресурсів для прийняття нового завдання від нового чи існуючого клієнта.

Під час розгляду, чи має ТОВ АФ «Консул» можливість, компетентність, час та ресурси, для прийняття нового завдання від нового чи існуючого клієнта, визначається конкретні вимоги до завдання та профілі партнерів і професійного персоналу на всіх важливих рівнях. Питання, які розглядає Фірма, відображуються в документі під назвою «Політика прийняття клієнта».

Джерелами    інформації для отримання обґрунтованих відповідей на даний тест є: формалізована організаційна структура Фірми; посадові інструкції персоналу; штатний розклад Фірми; особові картки персоналу, що містять інформацію про знання і  досвід персоналу (який планується залучити до виконання завдання).

Процедури:

1) Вивчити інформацію із наведених вище джерел з питань наявності знань і досвіду персоналу та забезпечення дотримання фундаментальних принципів етики і вимог щодо забезпечення незалежності  в контексті конкретного завдання;

2) Проаналізувати і зіставити інформацію із питань компетенції персоналу і забезпечення дотримання фундаментальних принципів і вимог щодо забезпечення незалежності в контексті завдання;

3) Провести бесіди (опитування) керівника групи з виконання завдання з персоналом, який планується залучити до виконання нового завдання, щодо компетенції персоналу та забезпечення дотримання фундаментальних принципів етики і вимог щодо забезпечення незалежності в контексті завдання.

4) Провести підрахунок (попередня оцінка) керівником групи із завдання необхідного часу для виконання завдання в цілому і в розрізі категорій персоналу та відобразити його в документі «План-графік аудиту».

Особа, яка здійснює контроль якості виконання конкретного завдання має до моменту підготовки звітного документу із завдання оглянути документальні підтвердження виконання процедур, спрямованих на підтвердження наявних на Фірмі можливості, компетенції, часу і ресурсів для виконання завдання та скласти документи «Контроль на завершальному етапі перевірки» та «Звіт про проведений контроль якості виконання завдання з аудиту, що виконувалося», які посвідчують, що необхідні відповідні процедури здійснені, результати їх виконання належним чином задокументовані, а висновок відповідає змісту суджень з основних питань.

3.3. Політика та процедури Фірми стосовно можливості дотримання етичних вимог при прийнятті завдання та продовження співпраці з клієнтом.

Група на проведення аудиту призначається відповідно до наказу «Про призначення групи із завдання на перевірку».

Для визначення загроз щодо професійної етики при виконанні завдань з надання впевненості групою із завдання проводиться відповідне контрольне опитування, що оформляється документами «Анкета опитування відповідального за моніторинг», «Анкета відповідального за контроль якості», «Анкета опитування аудитора», «Лист про ознайомлення аудитора».

На приклад загрозою дотримання принципу професійної компетентності і належної ретельності при прийнятті нового завдання може слугувати така обставина, як низька (або занижена) ціна на послугу, що спричиняє виникнення загрози власного інтересу через практичну неможливість або ускладненість застосування при виконанні завдання всіх відповідних технічних і професійних стандартів (включно із дотриманням вимог щодо залучення кваліфікованого персоналу і відведення йому достатнього часу для виконання завдання).

Фірма для зменшення загрози професійній компетентності і належній ретельності застосовує залучення експертів. На надійність такого підходу, впливають, такі чинники як репутація та досвід експерта а також наявні у експерта ресурси та застосовані експертом професійні і етичні стандарти.

При прийнятті завдання або вирішенні питання про продовження співпраці з клієнтом, Фірмою також проводиться аналіз наявності (відсутності) «конфлікту інтересів». Фірма здійснює ідентифікацію конфлікту інтересів і виносить обґрунтовані судження з приводу значущості в контексті конкретного завдання ідентифікованого конфлікту інтересів.

Застережні заходи, що застосовує Фірма в цих випадках, є:

- інформування клієнта щодо ділових інтересів Фірми або сфер її діяльності, що можуть призвести до конфлікту інтересів, та отримання згоди клієнта на роботу за подібних обставин;

- інформування всіх відповідних сторін про те, що професійний бухгалтер працює з двома або більше сторонами стосовно питання, що викликає конфлікт інтересів, та отримання їх згоди на роботу за подібних обставин;

- інформування клієнта про те, що професійний бухгалтер не працює виключно на будь-якого одного клієнта стосовно запропонованих послуг, та отримання його згоди на роботу за подібних обставин.

Додаткові застережні заходи, що застосовуються Фірмою:

ü    використання окремих груп з виконання завдання;

ü    застосування процедур запобігання доступу до інформації;

ü    розробка чітких інструкцій членам групи з виконання завдання щодо безпеки і конфіденційності;

ü    використання заяви зобов`язання співробітника Аудиторської фірми щодо збереження комерційної таємниці («Заява — зобов`язання співробітника аудиторської фірми «Консул» щодо збереження комерційної таємниці);

ü    контрольні заходи з перевірки застосування застережних заходів, які здійснюються професіоналом, який не є членом групи з виконання завдання.

Якщо конфлікт інтересів становить загрозу, яку неможливо усунути або зменшити до прийнятного рівня шляхом застосування застережних заходів, Фірма приймає рішення про відмову від прийняття конкретного завдання або відмовляється від подальшого виконання одного або кількох завдань, щодо яких ідентифіковані факти і обставини, що спричиняють виникнення конфлікту інтересів.

У відповідності до вимог пункту 6 статті 20 Закону України «Про аудиторську діяльність» № 140-Увід 14.09.2006р. Фірмі заборонено надавати аудиторські послуги, якщо винагорода (гонорар) за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора.

За означених обставин заборонено здійснювати не тільки власне аудит, а й надання інших аудиторських послуг, перелік яких у відповідності до частини 7 статті 3 закону встановлено з боку Аудиторської палати України (Рішення АПУ від 27.09.2007№182/5).

3.4. Політика та процедури Фірми стосовно продовження співпраці з клієнтом

Оцінка клієнтів і угод виконується Фірмою як частина процесу планування по цих угодах. Стандарти контролю якості вимагають від фірми оцінити продовження свого зв’язку з клієнтом. Фірма розглядає важливі питання, які виникли під час виконання минулих завдань чи поточного завдання, та їх вплив на продовження стосунків з клієнтом і переоцінює своє бажання і здатність продовжувати Угоду.

Ця переоцінка особливо важлива якщо є високий ступінь зміни в ключових керівних постах клієнта, істотні зміни в складі власників, фінансовому положенні, юридичному статусі, характері операцій, масштабі послуг або інші міркування, які могли б вплинути на відхилення клієнта аудитором на умовах, які існували в час первинного укладення договору. Більш того, загальні економічні умови, галузеві чинники, ризики і інші міркування можуть змінитися з часу первинного ухвалення рішення про роботу з клієнтом.

Підтвердження повинне також розглядати такі питання як

- інформування про потенційні ризики юридичної відповідальності;

- уникнення проблем конфлікту інтересів;

- відстежування відповідності правилам незалежності.

Після того, як відносини з клієнтом одного разу були встановлені, Фірма має об’єктивнішу інформацію для оцінювання і підтвердження висновків, зроблених по кожному розглянутому чиннику при первинному ухваленні рішення про укладення договору. Огляд чинників, що впливають на рішення про продовження договору, повинен бути зроблений в світлі збільшених знань про клієнта, отриманих з попереднього аудиту, і розгляд змін, які відбулися у клієнта після попереднього аудиту.

Фірма виконує цей огляд до початку договору, щоб упевнитися в тому, що немає обставин, що відбулися з часу виконання останнього завдання, які могли б вплинути на припинення обслуговування клієнта. Рішення про припинення надання послуг клієнтові повинно бути зроблено до початку робіт за договором.

Рішення про продовження повинне бути задокументоване шляхом підписання відповідних пунктів програми загальних процедур аудиту.

3.5. Політика та процедури щодо відмови від виконання завдання або від продовження співпраці з клієнтом.

Якщо під час виконання завдання ТОВ АФ «Консул», в особі керівника Фірми або керівника групи з виконання завдання стає відомо про факти і обставини, які б змусили Фірму відмовитись від прийняття завдання або продовжувати співпрацювати з клієнтом, Фірма здійснює розгляд: професійної і юридичної відповідальності, що виникає за даних обставин;  можливості відмови від виконання завдання або відмови від продовження взаємовідносин з клієнтом.

При цьому обговорюється з відповідним рівнем управлінського персоналу клієнта дії, які зобов’язана здійснити Фірма, виходячи з того, що їй стало відомо про факти і обставини, які вона визнає як суттєві  щоб відмовитись від прийняття завдання або від продовження співпраці з клієнтом.

ТОВ АФ «Консул» припиняє виконання завдання або надання професійних послуг клієнту за договором навіть за відсутності згоди клієнта припинити договір за згодою сторін за умови, що Фірмі стає відомо про суттєві факти і обставини, щоб відмовитися здійснення аудиту.

В ситуації, коли клієнт наполягає на продовженні виконання Фірмою зобов’язань за чинним договором, погрожуючи судовими позовами, а Фірма вважає що таке продовження надання професійних послуг буде розглядатися розсудливими, обізнаними і поінформованими третіми особами як таке, що має дискредитуючий вплив на репутацію професії, Фірма розглядає таку ситуацію як загрозу тиску щодо принципу об’єктивності. Погрози з боку клієнта судовими позовами саме по собі є чинником, який свідчить про загрозу дотриманню фундаментальних принципів етики. Втрати від можливого застосування до Фірми фінансових санкцій з боку клієнта на підставі норм цивільно-правового чи господарського законодавства Фірма вважає більш прийнятними, ніж справедливі звинувачення в порушенні фундаментальних принципів (зокрема, принципу професійної поведінки).

Фірма здійснює документування змісту фактів і обставин, а також часу, коли Фірмі стало відомо про їх існування. Обов’язковим є включення до файлу завдання протоколів бесід (обговорень) з управлінським персоналом клієнта (відповідного рівня) ситуації і прийнятних для сторін варіантів подальшого розвитку подій. З таких протоколів має вбачатися оцінка ситуації і обґрунтування (мотивування) подальших дій Фірми, спрямованих на врегулювання ситуації.

Важливим на даному етапі є використання затверджених форм запитів (наказ № 8 від 20.06.2015 року «Про затвердження форми запитів», перелік яких поданий нижче:

Запит інформації на планування аудиту
Запит щодо пов’язаних осіб
Додаток до Запиту щодо пов’язаних осіб
Запит щодо поточних судових спорів
Запит щодо безперервної діяльності
Додаток до запиту по безперервності
Запит по недобросовісних діях
Запит щодо дотримання законодавства
Запит щодо активів, які перебувають у третіх особах
Запит щодо викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства
Запит щодо формування статутного капіталу та розподілу прибутку
Запит щодо подій, що відбувалися після дати балансу
Пояснення щодо подій, які відбувалися після дати фінансових звітів
Запит щодо інвентаризації активів, розрахунків та зобов’язань
Запит щодо надання достовірної інформації аудитору
Запит щодо афілійованих осіб
Запит щодо здійснення операцій по створенню резервів
Запит щодо застосування облікових оцінок та оцінок за справедливою вартістю
Запити дебіторам
Запити кредиторам
Запит щодо залишків коштів

 

3.6. Узгодження умов завдання з аудиту

Для встановлення наявності передумов для проведення аудиту аудитор повинен: визначити, чи є прийнятною концептуальна основа фінансової звітності, яка буде застосовуватись при складанні фінансової звітності; отримати згоду управлінського персоналу, що він визнає та розуміє відповідальність: за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, включаючи, якщо доречно, її достовірне подання; за такий внутрішній контроль, який, за визначенням управлінського персоналу, необхідний для надання можливості складати фінансову звітність, що не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки; за забезпечення аудитора: доступом до всієї інформації, яка, як відомо управлінському персоналу, є доречною для складання фінансової звітності, такої як записи, документація тощо; додатковою інформацією, про яку аудитор може зробити запит управлінському персоналу з метою аудиту; необмеженим доступом до працівників суб’єкта господарювання, від яких, за визначенням аудитора, необхідно отримати аудиторські докази.

Аудит проводиться на основі передумови, що управлінський персонал визнав та розуміє, що він несе відповідальність за її складання. Концепція незалежного аудиту вимагає, щоб роль аудитора не передбачала, що він бере на себе відповідальність за складання фінансової звітності суб’єкта господарювання чи за пов’язаний із нею внутрішній контроль, а також що аудитор обґрунтовано очікує отримати інформацію, необхідну для аудиту, оскільки управлінський персонал має змогу забезпечити чи надати її. Відповідно ця передумова є основоположною для проведення незалежного аудиту. Для уникнення непорозумінь досягається домовленість з управлінським персоналом про те, що він визнає та розуміє, що бере на себе таку відповідальність як частину узгодження й зазначення умов завдання з аудит. Тому даний етап передбачає отримання відповіді на запити, надіслані клієнту, та отримання від клієнта «Листа-запевнення».

Якщо управлінський персонал або ті, кого наділено найвищими повноваженнями, встановлюють такі обмеження обсягу роботи аудитора в умовах запропонованого завдання з аудиту, які, як вважає аудитор, призведуть до відмови аудитора від думки щодо фінансової звітності, аудитор не повинен приймати таке обмежене завдання як завдання з аудиту, якщо цього не вимагає законодавчий або нормативний акт.

Якщо відсутні передумови для проведення аудиту, аудитор повинен обговорити це питання з управлінським персоналом. Аудитор повинен узгодити умови завдання з аудиту з управлінським персоналом чи за потреби з тими, кого наділено найвищими повноваженнями.

У разі узгодження завдання аудитор надсилає (надає) клієнту «Лист пропозицію послуг».

Важливим питанням є визначення рівня внутрішнього контролю на підприємстві. Управлінський персонал підтримує такий внутрішній контроль, який вважає необхідним для забезпечення можливості складати фінансову звітність, що не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Внутрішній контроль незалежно від того, наскільки він ефективний, може надати суб’єкту господарювання лише обмежену впевненість у досягненні суб’єктом господарювання мети фінансової звітності внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю. Відповідно вимагається, щоб аудитор отримав згоду управлінського персоналу стосовно того, що він визнає і розуміє свою відповідальність за внутрішній контроль. Це підтверджується отриманням відповіді на запити, надіслані клієнту, а також визначення ризику системи внутрішнього контролю.

Узгоджені умови завдання з аудиту записуються у «Листі-зобов’язанні», який містить: мету та обсяг аудиту фінансової звітності; відповідальність аудитора; відповідальність управлінського персоналу; ідентифікацію застосовної концептуальної основи фінансової звітності для складання фінансової звітності; посилання на очікувану форму й зміст будь-яких звітів, що їх надасть аудитор, і констатацію того, що можуть існувати обставини, за яких звіт може відрізнятися від очікуваної форми та змісту.

В інтересах як суб’єкта господарювання, так і аудитора необхідно, щоб аудитор надсилав лист-зобов’язання з аудиту до початку аудиту для уникнення непорозумінь стосовно аудиту.

Вимога суб’єкта господарювання до аудитора змінити умови завдання з аудиту може бути наслідком: зміни обставин, які впливають на потреби в послугах; неправильного розуміння характеру первинного аудиту незалежно від того, чи вимога або обмеження завдання з аудиту накладене управлінським персоналом, чи є наслідком інших обставин.

Після підписання «Листа-зобов’язання» має місце укладення договору на проведення аудиту, розробка «Загальної стратегії аудиту» та «Програми планування та узагальнення інформації про клієнта».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

 

Фірма впроваджує політику та процедури, які б надали їй обґрунтовану впевненість у тому, що вона має достатньо персоналу, здібності, компетентність та відданість етичним принципам якого дають змогу надавати аудиторські послуги згідно з Професійними стандартами, законодавчими і нормативними вимогами, і дають можливість Фірмі надавати висновки (звіти), що відповідають умовам завдання.

При цьому на Фірмі розроблений та застосовується ВФС «Політика та процедури щодо людських ресурсів»3,  а також роблені та діють посадові інструкції для працівників3.

4.1. Політика  щодо людських ресурсів включає наступні процедури:

- процес наймання;

- оцінки роботи;

- наявність кваліфікації;

- компетентність персоналу;

- можливості кар’єрного зростання, посадових підвищень;

- виплата винагороди;

- оцінка та задоволення потреб персоналу.

Вирішення цих питань дає змогу Фірмі визначити чисельність і характеристики осіб, що необхідні Фірмі для надання аудиторських послуг. Процес наймання включає процедури, які допоможуть Фірмі відібрати осіб, що відзначаються чесністю, порядністю та здатні до підвищення знань і компетентності до рівня, потрібного Фірмі.

Фірма розробляє і впроваджує програму залучення кваліфікованих працівників шляхом планування потреби у відповідних категоріях персоналу, формулювання цілей наймання на роботу й визначення кваліфікаційних характеристик для кожної посади.

Для забезпечення ефективності процедур наймання працівників Фірма встановила кваліфікаційні вимоги щодо освіти і підготовки кадрів й розробила рекомендації для оцінювання потенційних працівників на кожному кваліфікаційному рівні, зокрема визначила:

а)  вимоги до початкового рівня освіти працівників на кожному кваліфікаційному рівні (спеціаліст, магістр);

б)    професійні навики працівників на кожному кваліфікаційному рівні;

в) наявність якісних характеристик, якими повинні володіти аудитори відповідно вимогам Кодексу етики;

г) вимоги до практичного досвіду;

д) оцінку професійних можливостей і компетентності;

е) систему підвищення кваліфікації-неперервний професійний розвиток.

Загальні вимоги щодо освіти і підготовки кадрів

Вимоги

Коментарій

Вимоги до початкового рівня освіти аудитора Спеціаліст, магістр
Професійні навики Потрібні
Професійні цінності, етика і етичні принципи Аудитор повинен відповідати вимогам Кодексу етики (чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка)

 

Вимоги до практичного досвіду Досвід роботи не менше 3 років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора
Оцінка професійних можливостей і компетентності Наявність сертифіката на здійснення аудиторської діяльності, аналітичні здібності, здатність самостійно приймати рішення, високопрофесійна компетентність у питаннях пов’язаних з обліком, аудитом, основами права та інших пов’язаних із професійною діяльністю, вміти своєчасно та адекватно реагувати на зміни в поточному законодавстві
Система підвищення кваліфікації-неперервний професійний розвиток Постійне підвищення кваліфікації, неперервний професійний розвиток, щорічне отримання свідоцтва про удосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів

 

Загальні вимоги щодо освіти і підготовки кадрів для помічника аудитора

Вимоги

Коментарій

Вимоги до початкового рівня освіти аудитора Спеціаліст, магістр
Професійні навики Наявність стажування або рекомендацій навчального закладу
Професійні цінності, етика і етичні принципи Повинен відповідати вимогам Кодексу етики (чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка)

 

Вимоги до практичного досвіду Досвід роботи не менше 3 років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора
Оцінка професійних можливостей і компетентності Базові знання   питань, пов’язаних з обліком, аудитом, основами права та іншими пов’язаними із професійною діяльністю дисциплінами, аналітичні здібності, здатність самостійно приймати рішення
Система підвищення кваліфікації — неперервний професійний розвиток Постійне підвищення кваліфікації, неперервний професійний розвиток

 

 

 

 Загальні вимоги щодо освіти і підготовки кадрів для стажиста

Вимоги

Коментарій

Вимоги до початкового рівня освіти стажиста Бакалавр, економічна освіта
Професійні навики Не потрібно
 

Професійні цінності, етика і етичні принципи

Стажист повинен відповідати вимогам Кодексу етики (чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка)
Вимоги до практичного досвіду  

Не потрібно

Оцінка професійних можливостей і компетентності Активна участь у науково-дослідній роботі, відмінна поточна успішність, аналітичні здібності, здатність самостійно приймати рішення

 

Процедури:

Директор ТОВ АФ «Консул» регулярно, щонайменше один раз на рік, переглядає потребу у працівниках всіх рівнів; встановлює кількісні показники для найму, виходячи із запланованих обсягів надання послуг, очікуваного рівня розвитку Фірми та звільнення діючого персоналу. Кількість необхідного персоналу на фірмі визначає штатний розпис3.

Директор Фірми розробляє програму найму працівників, яка передбачає: визначення напрямків пошуку потенційних працівників; методи встановлення контактів з потенційними працівниками; методи залучення потенційних працівників і ознайомлення їх з діяльністю Фірми; методи оцінки й відбору потенційних працівників з метою спрямування їм пропозицій про найм на роботу.

Директор Фірми визначає потребу в працівниках, вимоги до них та цілі найму, а також інформує про це осіб, яких уповноважено займатися питаннями найму.

Директор Фірми періодично аналізує ефективність реалізації програми залучення персоналу з метою визначення того, чи дотримуються цілі й методи найму кваліфікованих співробітників і чи своєчасно задовольняється потреба Фірми у відповідних працівниках.

Фірма визначає кваліфікаційні вимоги і розробляє методику оцінювання потенційних співробітників усіх рівнів.

Процедури:

Директор Фірми визначає якості, якими повинен володіти працівник, вимоги до його професійних досягнень і досвіду, використовуючи при цьому Положення про кваліфікаційні та етичні вимоги до новоприйнятих працівників від 05.01.2010 року2. Директор Фірми уповноважує особу, відповідальну за управління персоналом, збирати інформацію та документи, що підтверджують кваліфікацію осіб, яких приймають на роботу, в тому числі:  отримання анкетних даних і заяв; проведення співбесід; отримання відомостей про освіту та професійні досягнення (сертифікати); вивчення рекомендацій та особистих відгуків про потенційних працівників.

Зростання компетентності персоналу фірми значною мірою залежить від безперервного розвитку, який дає персоналові змогу підтримувати свої знання й можливості. Саме тому фірма в своїй політиці та процедурах робить наголос на необхідності продовження освіти персоналу всіх рівнів та надає потрібні для навчання ресурси та допомогу, що дає змогу персоналу розвивати й підтримувати на належному рівні необхідні знання та компетентність, а в разі потреби використовувати для цього відповідно кваліфіковану зовнішню особу. З цією метою Фірма: встановлює рекомендації та вимоги щодо безперервної освіти й доводить їх до відома персоналу; заохочує свій персонал до участі в: постійних зовнішніх програмах професійного навчання, включаючи курси  самостійного навчання; роботі професійних комітетів, підготовці публікацій, проведенні наукових семінарів і конференцій, в інших формах професійної діяльності; проводить моніторинг програм постійного вдосконалення знань аудиторів з метою визначення відповідності їх вимогам фірми.

Процедури

З метою забезпечення постійного високого рівня компетентності персоналу фірма зобов’язана: надавати персоналові інформацію про поточні зміни в професійних стандартах шляхом забезпечення спеціальною літературою з нововведеннями та матеріалами, які становлять загальний інтерес; доводити до відома персоналу інформацію та законодавчі вимоги з конкретних питань, наприклад податкового законодавства, бухгалтерського обліку та аудиту; організовувати власні внутрішньофірмові навчальні семінари та розробляти для них методичні матеріали, здійснювати підбір і підготовку нормативних документів. Для цього на Фірмі на початку кожного року наказом керівника3 затверджуються дати проведення щоквартальних семінарів для обговорення змін законодавства та призначається наказом керівника особа, відповідальна за їх організацію та підготовку доповідей. Копії доповідей3 роздаються усім працівникам для ознайомлення з подальшим обговоренням та підкладаються у відповідну папку3.

Фірма заохочує працівників підвищувати свою кваліфікацію, дозволяючи їм брати участь у різних наукових, науково-практичних заходах різного масштабу. Отримані грамоти та досягнення підшивають у відповідну папку3.

Директор Фірми своїм наказом встановлює особу, відповідальну за оперативний та постійний аналіз змін у Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Дана особа раз на рік ознайомлює зі змінами усіх працівників Фірми.

Фірма зобов’язана: доводити до відома персоналу вимоги щодо якості роботи та принципів етики; ознайомлювати персонал з оцінкою та надавати поради щодо роботи, прогресу, кар’єрного зростання; допомагати персоналу зрозуміти, що призначення на посади, які потребують більшої відповідальності, залежать, окрім іншого, від якості роботи та дотримання етичних принципів, а неналежне дотримання політики й процедур фірми може призвести до дисциплінарного стягнення. На Фірмі розроблені та застосовуються Методичні рекомендації щодо заходів, які вживаються до працівників Фірми у разі невиконання чи невідповідного виконання покладених на них зобов’язань від 05.01.2010 року2.

Фірма забезпечує співробітників необхідними нормативними, інструктивними та навчальними матеріалами, які сприяють виконанню професійних обов’язків і розвитку персоналу.

Процедури:

Фірма забезпечує співробітників професійною літературою, законодавчими і нормативними актами, довідниками з питань бухгалтерського обліку, податків, аудиту та інших галузей знань, необхідних для виконання ними професійних обов’язків.

Керівництво Фірми періодично консультує працівників з питань їх роботи, можливостей і перспектив службового зростання, у тому числі: періодичне оцінювання директором Фірми досягнень і результатів працівників, консультування щодо набуття ними необхідних для Фірми якостей і компетенцій; періодичне обговорення цілей і завдань Фірми, її політики у галузі розвитку персо­налу; періодичний перегляд системи оцінювання персоналу з метою перевірки її адекватності і наступним консультуванням працівників.

З метою забезпечення надійного і всебічного збереження комерційної таємниці та конфіденційності інформації на Фірмі затверджений перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю3 та зберігаються зобов’язання працівників Фірми про нерозголошення комерційної таємниці3.

Призначення групи із завдання

Директор Фірми призначає наказом керівника групи із завдання, яким покладає на нього повну відповідальність за виконання завдання у відповідності до вимог якості, встановлених Фірмою.

Перед початком роботи з кожним аудитором проводять опитування для забезпечення його незалежності, що оформлено відповідною анкетою.

Процедури: доведення імені та ролі керівника групи із завдання ключовим особам у керівництві клієнта та найвищому керівництву клієнта; чіткого визначення відповідальності керівника групи із завдання та його ознайомлення з нею.

До політики та процедур контролю якості належать: системи моніторингу завантаження та наявності керівників груп із завдань, що дає змогу визначити, чи мають ці особи достатньо часу для адекватного виконання своїх завдань. Для виконання завдань директор Фірми добирає та призначає наказом групу із завдання, що складається із персоналу, який має необхідні знання, компетенцію та час, що забезпечило б виконання завдання відповідно до Професійних стандартів та законодавчих і нормативних вимог, а також надало б Фірмі або керівнику групи із завдання змогу скласти висновок (звіт), що відповідає умовам завдання.

Фірма впроваджує процедури оцінювання знань та компетентності персоналу під час призначення групи із завдання та визначення необхідного рівня спостереження, що включають: розуміння та практичний досвід виконання завдань аналогічного характеру та складності, набуті через відповідну підготовку й участь в практичній діяльності; розуміння вимог Професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог; відповідні технічні знання включно із знаннями інформаційних технологій; знання відповідної галузі, в якій працює клієнт; вміння застосовувати професійне судження; розуміння політики та процедур контролю якості Фірми. На Фірмі проводяться щорічні внутрішньофірмові семінари, щодо дотримання працівниками основних процедур з контролю якості аудиторських послуг, результати прослуховування яких підшивають в певну папку.

На фірмі ведеться облік кадрів, як штатних так і сумісників або залучених фахівців. Всі працівники фірми, які залучаються до виконання замовлень, повинні мати вищу освіту, добрі знання з бухгалтерського обліку, податків, комп’ютерів (на рівні користувача).

Організаційну структуру фірми очолює директор, який водночас є і співзасновником. Основним обов’язком директора є управління діяльністю фірми, прийняття рішень щодо її ефективної діяльності, пошук клієнтів та укладання договорів про співпрацю з ними.

Заступники директора відповідають за відповідні ланки роботи фірми. Зокрема, заступник директора з консультаційної роботи має у своєму підпорядкуванні відділи оподаткування, стандартизації обліку та загальних консультацій. Даний відділ працює на підставі нормативно-правової комп’ютерної бази, яку фірма отримує поштою („Гросбух”, „Ліга”). В даних базах, поповнення яких відбувається кожного тижня, є усі законодавчі акти, консультації, що потрібні для роботи з клієнтами. Аудитори  в процесі своєї роботи також можуть використовувати інформацію із всесвітньої мережі Internet.

Заступник директора з проведення аудиту забезпечує керівництво відділом аудиту відкритих акціонерних товариств, загальним відділом аудиту та відділом комп’ютеризації. Важливим напрямом в роботі даного відділу є вимоги до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також за подання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій. До відділу комп’ютеризації входять ланка інформаційних систем, що займається встановленням та обслуговуванням поставлених програм, ланка технології обліку і аудиту, де здійснюється набір та аналіз аудиторських висновків, складання звітів відкритих акціонерних товариств для подання в Державну комісію цінних паперів України.

Заступник директора з організаційно-методичної роботи відповідає за внутрішній розпорядок роботи фірми, дотримання дисципліни, ведення кадрового діловодства, ведення зведеного обліку і складання звітності, заміщає директора на час відпустки та за інших причин його відсутності, за укладання договорів на проведення аудиту, матеріально-технічне забезпечення фірми тощо.

Окремою ланкою на фірмі є бухгалтер, який водночас є і менеджером. Бухгалтер виконує роботу по збору і опрацюванні облікової інформації, він підпорядковується заступнику директора з організаційно-методичної роботи.

Працівники фірми виконують свої основні обов’язки, які визначені Законом України „Про аудиторську діяльність”, зокрема належним чином надають аудиторські послуги, перевіряють стан бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту й відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам; повідомляють власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності; зберігають в таємниці інформацію, отриману під час проведення аудиту та виконання інших аудиторських послуг; відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинних законодавчих актів України.

Аудитори й аудиторські фірми України, за Законом України „Про аудиторську діяльність”, мають права: самостійно визначати форми й методи аудиту на підставі чинного законодавства, чинних норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду; одержувати необхідні документи, що мають відношення до предмету перевірки і знаходяться як у замовника, так й у керівництва та працівників замовника; перевіряти наявність майна, грошей, цінностей; вимагати від керівництва господарюючого суб’єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції щодо яких здійснюється перевірка документів; залучати на договірних засадах до участі в перевірці висококваліфікованих фахівців різного профілю.

Аудитори фірми мають право: знайомитися з проектами рішень керівництва, які стосуються їх діяльності; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням їх обов’язків; в межах своєї компетенції повідомляти керівництво про всі виявленні в процесі аудиторської діяльності недоліки і пропонувати свої пропозиції їх усунення; вимагати особисто чи за дорученням керівництва інформацію і документи, які необхідні для здійснення своїх обов’язків; вимагати від керівництва фірми умови, які необхідні для виконання своїх прав і обов’язків.

Працівники фірми  несуть відповідальність за: невиконання своїх функціональних обов’язків;  недостовірну інформацію про стан виконання завдань і доручень, порушення термінів їх виконання; невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства, доручень і завдань відділу; залучати фахівців всіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення покладених на них обов’язків; порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених на підприємстві.

За неналежне виконання своїх зобов’язань працівники фірми зобов’язані  нести майнову та іншу відповідальність. Аудиторською Палатою України за неналежне виконання своїх професійних обов’язків до аудиторів можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинення дії сертифікату та ліцензії на строк до одного року або анулювання сертифікату та ліцензії. У зв’язку з виробничою необхідністю аудитори можуть бути направлені в службові відрядження.

Під час виконання завдання можуть виникнути розбіжності в думках між членами групи із завдання, консультантами та між керівником групи із завдання і особою, що здійснює перевірку якості його виконання. Фірма повинна забезпечити розгляд і вирішення таких розбіжностей, а прийняті рішення мають бути задокументовані і впроваджені. Ця процедура детально розписана у ВФС «Процедури вирішення розбіжності думок»3.

Інформаційна безпека

На Фірмі відповідно до наказу №44 від 01.10.2008 року3 на виконання вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 №3125-XII та на забезпечення виконання підпункту ґ) пункту 2.3 Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2007 № 176/7  (у редакції  рішення  Аудиторської палати України від 26.05.2011 № 231/9),  з метою дотримання стандартів аудиту та норм професійної етики розроблено, затверджено та використовується Положення про систему інформаційної безпеки3.

Важливою діяльністю в роботі Фірми є проведення консультацій. Саме тому з метою підтримки створеної системи інформаційного забезпечення працівників на Фірмі розроблений документ, який визначає сфери, в яких необхідне консультування персоналу3 та затверджена методика надання консультацій та відповідей на письмові запити3.

Після виконання завдання з аудиту, отримання візи керівника перевірки ,відповідального за контроль якості, особи, відповідальної за моніторинг, всі документи, пов’язані з конкретним об’єктом перевірки повинні бути підшиті у папку, яка має бути підписана. Назва папки повинна містити назву підприємства, яке перевірялося. Допускається зберігання частини документів фірми, що перевірялася, в електронному форматі. З метою оптимізації виробничого приміщення необхідно кожні 2 роки здавати документи в архів Фірми. Для цього керівник своїм наказом затверджує список фірм, документи яких повинні бути здані в архів. Особою відповідальною за це є Мельник А.Р. У разі, якщо вникає необхідність отримати документи, які здані в архів, для подальшої роботи, на ім’я керівника слід написати відповідне звернення, в якому обумовити причину, строк, термін повторного використання конкретних документів. У разі позитивної відповіді керівника, видається наказ, на підставі якого відповідальна особа – Мельник А.Р., може надати документи з архіву для користування. Після закінчення відведеного терміну документи повинні бути повернені в архів на основі процедури, описаної вище. Після закінчення 5 років з моменту видачі висновку документи можуть бути знищені на підставі наказу керівника. Знищення відбувається шляхом здачі в утилізаційну фірму після видачі керівником відповідного наказу. Відбір фірм, документи яких підлягають знищенню, здійснює Мельник А.Р.

Документи, які зберігаються в електронному вигляді після закінчення роботи з конкретним підприємство повинні бути за архівовані та зберігатися на відповідному диску. Особа відповідальна за це – Мельник А.Р.

На всіх комп’ютерах фірми стоїть антивірусні програми. За їх поновлення та безперебійну роботу несе відповідальність Мельник А.Р.

Контроль за якістю роботи персоналу

Полягає в тому, що протягом завдання з аудиту керівник групи повинен бути уважним до доказів недотримання відповідних етичних вимог членами групи із завдання, здійснюючи спостереження та запити у разі потреби. Якщо увагу керівника групи привертають питання завдяки системі контролю якості фірми або в інший спосіб, які свідчать, що члени групи із завдання не дотримувалися відповідних етичних вимог, керівник групи після консультацій з іншими працівниками фірми повинен визначити належні заходи.

Керівництво групою із завдання включає інформування членів групи із завдання про: їх відповідальність, у тому числі необхідність дотримуватися відповідних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту із професійним скептицизмом; відповідальність відповідних виконавців; цілі роботи, яку потрібно виконати; характер бізнесу суб’єкта господарювання; питання, пов’язані з ризиком; проблеми, які можуть виникнути; докладний підхід до виконання завдання.

Обговорення між членами групи із завдання дає змогу менш досвідченим членам групи ставити питання більш досвідченим членам групи, тобто відповідне повідомлення інформації може відбуватися в межах групи із завдання.

Контроль включає в себе такі питання, як: спостереження ходу виконання завдання з аудиту; розгляд компетентності та можливостей окремих членів групи із завдання, в тому числі, чи є в них достатньо часу для виконання роботи, чи розуміють вони інструкції та чи виконується робота відповідно до запланованого підходу до завдання з аудиту; розгляд значущих питань, які виникають під час завдання з аудиту, розгляд їх значущості та модифікація запланованого підходу в належний спосіб; ідентифікація питань для консультації або розгляду більш досвідченими членами групи із завдання під час завдання з аудиту.

Контроль за якістю роботи персоналу здійснюється протягом усього періоду проведення аудиторської перевірки та полягає у суцільній перевірці кожного робочого документу, який оформлює аудитор, та скріплення його своїм підписом із проставлянням відповідної дати керівником групи та особою, відповідальною за контроль якості. Підпис ставиться лише після ретельного вивчення та аналізу документів. У разі виявлення невідповідностей, неточностей, які вказують на помилку в роботі аудитора, керівник зобов’язаний провести публічне обговорення такої ситуації та прийняти відповідне рішення.

Результати проведеного контролю за якістю роботи персоналу підсумовуються  після кожного виконаного завдання по розділах аудиту в наступних документах:

4.5 НА РА Огляд виконання роботи : необоротні активи
4.6 РР.РА Огляд виконання роботи: безготівкові операції
4.7 К-РА Огляд виконання роботи: касові операції
4.8.РА.В Огляд виконання завдання: витрати
4.9.РА.Д Огляд виконання роботи: доходи
4.10.РА.ДЗ Огляд виконаної роботи по процедурах аудиту дебіторської заборгованості
4.11.РА.КЗ Огляд виконаної роботи по процедурах аудиту кредиторської  заборгованості
4.12.РА.З Огляд виконання роботи щодо аудиту запасів

Оцінка якості роботи персоналу. Дата аудиторського звіту не повинна була зазначена раніше від дати, коли аудитор отримав достатні та прийнятні докази, на яких має ґрунтуватися аудиторська думка щодо фінансової звітності.

Своєчасне проведення огляду контролю якості завдання на відповідних етапах під час виконання завдання дає змогу негайно вирішувати значущі питання на дату аудиторського звіту чи раніше, щоб задовольнити вимоги відповідального за огляд контролю якості завдання. Документація з огляду контролю якості завдання може бути завершена після дати аудиторського звіту як складова формування остаточного аудиторського файла.

Особлива увага до змін обставин дає можливість аудитору ідентифікувати ситуації, в яких огляд контролю якості завдання є необхідним навіть тоді, якщо на початку завдання він не був потрібним. Обсяг огляду контролю якості завдання може залежати, зокрема, від складності завдання з аудиту, а також від того, чи суб’єкт господарювання зареєстрований на біржі суб’єктом господарювання, та від ризику того, що аудиторський звіт може бути невідповідним за конкретних обставин. Виконання огляду контролю якості завдання не зменшує відповідальності партнера із завдання за завдання з аудиту та його виконання.

Дії керівника групи із завдання та відповідні повідомлення іншим членам аудиторської групи із завдання, якщо він бере на себе відповідальність за загальну якість по кожному завданню з аудиту, підкреслюють: важливість якості аудиту (виконання роботи, яка відповідає професійним стандартам і застосовним законодавчим та нормативним вимогам; дотримання вимог політик і процедур фірми з контролю якості; надання аудиторських звітів, які є відповідними за цих обставин); здатності аудиторської групи із завдання ставити питання, що її турбують, без побоювання покарання; той факт, що якість надзвичайно важлива під час виконання завдань з аудиту.

Керівник Фірми при здійсненні періодичної оцінки якості роботи персоналу оформлює такі документи: «Атестаційний лист2», «Оціночна анкета2», «Атестаційна форма2» на кожного працівника в кінці кожного року. Даний документ визначає  на якому рівні працівниками Фірми здійснено проведення аудиту, огляду фінансової звітності, виконання завдань з погоджених процедур, що не є аудитом чи оглядом, надано консультацій, здійснено інших доручень. За результатами проведеної атестації керівництво Фірми може прийняти рішення про преміювання працівників, висловлення догани, попередження або навіть звільнення.

Крім того, всі документи, що пов’язані із об’єктом перевірки, візує відповідальний за контроль якості після проведення їх перевірки, та керівник групи, з метою здійснення контролю за якістю роботи персоналу А також заповнюються наступні документи: «Контрольний лист перевірки робочої документації», «Контроль на завершальному етапі перевірки», «Звіт про проведений завершальний огляд», «Звіт про проведений контроль якості».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

5.1. Метою     впровадження елементу контролю якості «Виконання завдання» є забезпечення достатньої впевненості, що робота, виконана персоналом за певним завданням, відповідає Міжнародним стандартам аудиту, Закону України «Про аудиторську діяльність» і іншим нормативним документам.

5.2. Політика й процедури по виконанню завдань охоплюють всі фази планування й виконання завдання. Відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту ця політика й процедури у відповідному обсязі покривають питання планування, виконання, контролю, нагляду, перевірки, документування й інформування про результати кожної перевірки.

При цьому Фірма користується розробленими ВФС та формами документів до них, зокрема: Внутрішньофірмовий стандарт «Виконання завдання», Внутрішньофірмовий стандарт «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями», Внутрішньофірмовий стандарт «Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінському персоналу», Внутрішньофірмовий стандарт «Подальші події», Внутрішньофірмовий стандарт «Аудиторські докази-міркування щодо наявності та стану запасів», Внутрішньофірмовий стандарт «Пов’язані особи», Внутрішньофірмовий стандарт «Методика оцінки суттєвості», Внутрішньофірмовий стандарт «Аудит облікових оцінок», Внутрішньофірмовий стандарт «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту», Внутрішньофірмовий стандарт « Зовнішні підтвердження й альтернативні процедури», Внутрішньофірмовий стандарт «Процедури вирішення розбіжності думок» тощо.

Фірма проводить аудит, ділячи його на п’ять етапів:

1. Прийняття виконання завдання клієнта;

2. Планування;

3. Оцінка ризиків, пов’язаних з стратегією аудиту;

4. Аудиторські докази;

5. Завершення аудиту.

Четвертий розділ «Аудиторські докази» містить в собі 14 розділів, а саме: аудит безперервності, аудит пов’язаних осіб, аудит подальших подій, фінансової звітності, необоротних активів, безготівкових операцій, касових операцій, витрат, доходів, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, запасів, власного капіталу, облікових оцінок, оплати праці, викривлень, облікової політики.

Кожен етап аудиту передбачає заповнення відповідних документів.

При виконанні завдання з аудиту Фірма повинна забезпечити їх загальну індексацію, дотримуючись наступних правил.

-       формувати індекси робочих документів, виходячи з п’яти розділів виконання завдання, а саме

 1. Документи розділу 1 «Прийняття  виконання завдання клієнта» повинні мати індекс «1.Пр»;
 2. Документи розділу 2 «Планування аудиту» повинні мати індекс «2.Пл»;
 3. Документи розділу 3 «Оцінка ризиків, пов`язаних із стратегією аудиту» повинні мати індекс «3.С»;
 4. Документи розділу 4 «Аудиторські докази» повинні мати наступні індекси:
 • Розділ 4.1 «Безперервність» — «4.1.АД.»
 • Розділ 4.2 «Пов’язані особи» — «4.2.АД.ПО»
 • Розділ 4.3 «Подальші події» — «4.3АД.ПП»
 • Розділ 4.4 «Аудит фінансової звітності» — «4.4.АД»
 • Розділ 4.5 «Необоротні активи» — «4.5.НА»
 • Розділ 4.6 «Аудит безготівкових операцій» — «4.6.РР»
 • Розділ 4.7 «Аудит каси» — «4.7.К»
 • Розділ 4.8 «Аудит витрат» — «4.8.В»
 • Розділ 4.9 «Аудит доходів» — «4.9.Д»
 • Розділ 4.10 «Аудит дебіторської заборгованості» — «4.10.ДЗ»
 • Розділ 4.11 «Аудит кредиторської заборгованості» — «4.11.КЗ»
 • Розділ 4.12 «Аудит запасів» — «4.12.З»
 • Розділ 4.13 «Аудит зареєстрованого капіталу» — «4.13.СК»
 • Розділ 4.14 «Аудит облікових оцінок» — «4.14.ОО»
 • Розділ 4.15 «Аудит оплати праці» — «4.15.ОП»
 • Розділ 4.16 «Оцінка викривлень» — « 4.16.АД.В»
 • Розділ 4.17 «Аудит облікової політики» — «4.17»
 1. Документи розділу 5 «Завершення аудиту» повинні мати індекс «5.ЗА»;

-           запити, які надсилають клієнту повинні мати індекси із буквою «З», наприклад  «2.1.З» -«2.18.З»;

-          документи, які визначають ризик повинні мати індекси з їх абревіатурою, наприклад аудиторський ризик «1.11.ПрАР»;

-       у разі виконання аудиторських процедур до індексу додають «АуПр»;

-       у разі виконання альтернативних процедур до індексу додають «АлПр»;

-       у разі здійснення програми аудиту до індексу слід додати «ПА»;

-       у разі виконання тестів внутрішнього контролю – додати букви «ТВК»;

-       у разі заповнення документу «Огляд виконаної роботи» — додати індекс «РА»;

-       у разі створення нових аудиторських документів їх індекс повинен обов’язково номер розділу та умовну абревіатуру та номер по порядку створення або виконання.

5.3. Фірма  встановлює наступні вимоги для виконання завдання:

а)        планування робіт має здійснюватися відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;

б)         роботу має виконувати обізнаний персонал, який має доступ до професійних стандартів, політики та процедур, які застосовуються Фірмою;

в) фірма повинна ідентифікувати області й конкретні ситуації, що вимагають особливої уваги з боку персоналу;

г)         робота повинна контролюватися, перевірятися, документуватися й висвітлюватися відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

5.4. Комплекс 1 — планування робіт здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та включає наступні процедури:

ü    використання вхідної інформації, отриманої до ухвалення рішення про приймання клієнта, а також при обговореннях з керівництвом клієнта.

ü    розробку детальних планів з аудиту для конкретного завдання, у яких визначається обсяг перевірки за завданням для одержання достатньої кількості аудиторських доказів того, що фінансова звітність відповідає (або не відповідає) Концептуальним основам, відповідно до яких вона підготовлена:

-                     вимоги до документації по плануванню. До цих вимог відносять: визначення потреби в персоналі; попереднє визначення рівня суттєвості для фінансової звітності, окремих її розділів

Для цього заповнюються нижченаведені документи:

Суттєвість при аудиті :  визначення суттєвості на рівні фінансової звітності
Суттєвість при аудиті : визначення суттєвості на рівні статей фінансової звітності
Суттєвість при аудиті : планування аудиту суттєвих статей звітності
Суттєвість при аудиті : відхилення статей фінансової звітності

-                     оцінку економічних умов, що впливають на клієнта або область діяльності, а також їхній потенційний вплив на виконання завдання;

-                     розгляд ризиків і їхнього можливого впливу на виконувані аудиторські процедури;

Оцінка ризиків: оцінка невід`ємного (властивого )ризику
Оцінка ризиків: оцінка ризику системи внутрішнього контролю
Оцінка ризиків: оцінка ризику невиявлення
Оцінка ризиків: оцінка допустимого (запланованого) аудиторського ризику

 

-                     визначення бюджету часу на виконання завдання («План-графік аудиту»);

-                     визначення переліку конкретних тестів і процедур по суті для виконання завдання, що оформляється наступними документами:

Після виконання усіх процедур, визначених стандартами аудиту по укладенню угоди з замовником на надання аудиторських послуг, керівництво фірми проводить нараду з групою виконавців, обраною для надання цих послуг. На нараді працівники  фірми та залучені особи (експерти) інформуються керівництвом фірми про наступне: про вид послуги (надання впевненості, супутні послуги, консультування, аутсорсінг, тощо); про мету завдання, предмет та його критерії; про загальний термін виконання завдання та обрану методику; про замовника (дислокація, загально-економічна та правова інформація, керівний та управлінський персонал, тощо); про аудиторські ризики та загрози незалежності; про відповідальних за контроль якості осіб.

Комплекс 2 — завдання виконується обізнаним персоналом, який має доступ до професійних стандартів, політики та процедур, які застосовуються Фірмою.

Процедури:

- надання персоналу внутрішньофірмових стандартів з політики й процедур Фірми, де описуються форма й зміст робочих документів, обсяг документування й перевірки аудиторської роботи (стандартизовані форми перевірочних аркушів і опитувальних листів, використовуваних при виконанні завдання).

- забезпеченням доступу персоналу до сучасних реферативних бібліотек, що мають матеріали по конкретних областях, спеціальностях і нормативних вимогах.

Комплекс 3 — Фірма ідентифікує області й конкретні ситуації, що вимагають особливої уваги з боку персоналу. Цей комплекс  відповідає двом складовим елементу «Виконання завдання»: «Консультації» та «Розбіжність у думках». МСКЯ 1 вимагає щоб Фірма впровадила таку політику та процедури, які б надали їй достатню впевненість, що: відповідні консультації із складних або спірних питань мають місце; є достатні ресурси для проведення відповідних консультацій; документуються характер та обсяг таких консультацій;  документуються та застосовуються висновки, що є результатом консультацій.

Консультації із складних та спірних питань

Протягом виконання завдання керівник групи з завдання або інша особа, уповноважена керівником фірми, зобов’язана ідентифікувати складні та спірні питання та організовувати проведення відповідних консультацій.

Фірма зобов’язана забезпечити:

а) наявність достатніх ресурсів для проведення консультацій зі складних та спірних питань;

б) документування характеру й обсягу таких консультацій;

в) документування й застосування результатів таких консультацій.

Консультації включають дискусії на відповідному професійному рівні з особами на фірмі чи за її межами, які мають відповідні знання для вирішення складних та спірних питань.

Під час консультацій використовують як дослідницькі ресурси, так і колективний досвід та технічні знання фірми. Консультації допомагають підвищити якість і поліпшити застосування судження. Фірма зобов’язана впровадити таку культуру, при якій консультування визнається за сильну сторону, а персонал заохочується до консультацій зі складних та спірних питань.

Процедури:

- при виникненні в ході виконання завдання складних питань персонал може проконсультуватися по них з керівником групи із завдання.

- у випадку, якщо виникають розбіжності між співробітником і керівником групи із завдання, питання виноситься на розгляд директора Фірми. Документація по консультуванню включає всі значущі факти й обставини, посилання на професійну літературу, використовувану для ухвалення рішення. Ухвалені рішення зберігаються в робочих документах із завдання і, за потреби, визначеної директором Фірми, вносяться в загальнодоступну базу даних для забезпечення однаковості застосування методів і підходів в аналогічних обставинах.

- керівник групи із завдання погоджує всі розбіжності в професійних оцінках усередині групи із завдання. Узгодження розбіжностей відповідно документується. Якщо член групи із завдання не згодний з версією, що погоджується, він може відмовитися від узгодження; при цьому йому надається можливість задокументувати факт існування розбіжності. Наявність такої розбіжності вчасно повідомляється керівникові для ухвалення рішення.

Розбіжності у думках під час виконання завдання

Якщо під час виконання завдання виникають розбіжності в думках членів групи із завдання, консультантів та між керівником групи із завдання й особою, що здійснює перевірку якості його виконання, то фірма зобов’язана забезпечити розгляд і вирішення таких розбіжностей. Прийняті рішення мають бути задокументовані та впроваджені.

Фірма зобов’язана застосовувати процедури, спрямовані на заохочення виявлення розбіжності в думках на ранніх стадіях виконання завдання та надання чітких порад щодо послідовності дій, які необхідно зробити для вирішення розбіжностей і впровадження досягнутих рішень. Висновок (звіт) за наслідками виконання завдання не повинен надаватися до вирішення розбіжності.

Якщо фірма залучає відповідно кваліфіковану зовнішню особу для проведення перевірки контролю якості виконання завдання, вона зобов’язана визнати можливість виникнення розбіжності в думках та розробити процедури для вирішення цієї проблеми, наприклад, шляхом консультацій з іншим професіоналом або фірмою, або професійною чи регуляторною організацією.

Комплекс 4 — виконання завдання контролюється, перевіряється, документується й висвітлюється відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

При цьому важливим є здійснення аудиторської вибірки та аудиторських процедур, заповнення Листа опитування для встановлення наявності ризику шахрайства, Тесту для оцінки ризику шахрайства, визначення ризику суттєвих викривлень та формування Висновку по оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів. На підставі всіх вищеперерахованих документів аудитор формує постійний аудиторський файл. Наступним етапом є аудит безперервності, пов’язаних осіб, подальших подій, статей балансу, облікових оцінок, облікової політики, викривлень.

При виконанні перших завдань з аудиту-залишки слід користуватися Рекомендаціями від 05.01.2010 року «Дії  аудитора при здійсненні аудиту».

Процедури:

1) проведення перевірки контролю якості виконання завдання для всіх завдань з аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання, звітність яких підлягає оприлюдненню.

Перевірки контролю якості виконання завдання мають здійснюватися для виконання таких завдань:

а) завдання з обов’язкового аудиту;

б) інші завдання з аудиту та огляду фінансової звітності;

в) завдання з надання впевненості;

г) завдання з супутніх послуг.

Перевірка контролю якості виконання завдання повинна здійснюватися до моменту  надання висновку (звіту).

Обсяг перевірки контролю якості залежить від складності завдання і ризику, що висновок (звіт) може не відповідати умовам завдання. Перевірка контролю якості виконання завдання не зменшує відповідальність керівника групи із завдання за його виконання.

Перевірка контролю якості виконання завдання з аудиту чи огляду фінансових звітів або іншого завдання з надання впевненості включає розгляд таких спірних питань, як: оцінка групою із завдання незалежності фірми щодо конкретного завдання; значні ризики, що було ідентифіковано під час виконання завдання, та дії у відповідь на ці ризики; судження, особливо щодо суттєвості та важливих ризиків; чи проводилися відповідні консультації з питань, які викликали розбіжності в думках, або інших складних чи сумнівних аспектів, та яких результатів було досягнуто цими консультаціями;  важливість та наявність виправлених та невиправлених викривлень, ідентифікованих під час виконання завдання; питання, які необхідно довести до управлінського персоналу та найвищого управлінського персоналу клієнта з завдання та, в разі потреби, до інших сторін, наприклад регуляторних органів;  чи відображують відібрані для перевірки робочі документи роботу, виконану щодо важливих суджень, та чи підтримують вони зроблені висновки; відповідність звіту, який буде надано, умовам завдання.

Особа, яка проводить перевірку контролю якості виконання завдання, здійснює її своєчасно на відповідних етапах виконання завдання з тим, аби важливі питання були вирішені до моменту надання висновку (звіту).

Якщо особа, яка проводить перевірку контролю якості виконання завдання, вносить рекомендації, а керівник групи із завдання їх не сприймає, і це питання не вирішене на користь  особи, що перевіряє, висновок (звіт) не надається до моменту вирішення цієї проблеми у відповідності до процедур фірми щодо розбіжності в думках.

2) здійснення огляду робочої документації керівником групи з завдання;

3) контролювання дотримання правильності виконання положень стандартів з документування шляхом перевірки робочих документів і документування процесу перевірки:

ü    підсумкова перевірка документів здійснюється винятково особою, уповноваженою керівником фірми на здійснення контролю якості (додаток 01 Наказ на відповідального здійснювати контроль якості від 05.01.2010р.

ü    виконувана робота й надані звіти аудиторів повинні бути повними й відповідати вимогам Міжнародних стандартів аудиту з питань документування аудиту.

ü    по всіх завданнях складається відповідна документація, що підтверджує  огляд робочих документів, фінансової звітності й звітів.

Протягом виконання завдання більш досвідчені члени групи із завдання включно з керівником групи із завдання зобов’язані перевіряти роботу, виконану менш досвідченими членами групи із завдання. Той, хто виконує перевірку, повинен розглядати, чи: виконувалося завдання відповідно до Професійних стандартів та законодавчих і нормативних вимог;   виносилися на додатковий розгляд важливі питання; проводилися відповідні консультації, та чи документувалися та застосовувалися отримані в результаті висновки; є потреба в перегляді характеру, часу та обсягу процедур, що виконуються;   підтримують виконані процедури висновки, що їх було досягнуто, та чи відповідно вони задокументовані;   отримані достатні й відповідні докази для складання  висновку (звіту).

Політика та процедури контролю якості виконання завдання вимагають завершення перевірки контролю якості виконання завдання до моменту надання висновку ( звіту ) клієнту.

Документація із завдання

Директор Фірми встановлює межі крайніх строків відповідно до характеру завдань, у які необхідно своєчасно завершити формування остаточних файлів із завдання. Для аудиторської перевірки такий крайній строк — 60 днів від дати аудиторського висновку.

Якщо за одним договором надаються два або кілька різних висновків стосовно інформації суб’єкта господарювання про предмет завдання, крайні строки формування остаточних файлів із завдання встановлюють окремо для кожного висновку так, ніби вони стосується окремого завдання.

В процесі виконання завдання аудитор заповнює наступні документи (проставляючи свій підпис та дату їх заповнення в кінці кожного документа), які перевіряються керівником та особою, відповідальною за контроль якості, що підтверджується їх підписом та датою. Бланки цих документів розроблені Фірмою, затверджені відповідним наказом, збережені в електронному форматі та доступні працівникам Фірми, які беруть участь у їх складанні та опрацюванні:

1. ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ КЛІЄНТА

Лист Замовлення
Лист пропозиція послуг
Опитувальний лист для аудиту
Наказ «Про облікову політику ( копія)
Відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Анкета щодо незалежності до клієнта
Визчення суттєвості на рівні ФЗ
Запит щодо повязаних осіб
Відповідь на запит щодо появзаних осіб
Розуміння середовища клієнта
Анкета клієнта
Розрахунок запланованого аудиторського ризику
Контрольний лист оцінювання невід`ємного (властивого )ризику
Ризик системи внутрішнього контролю
Загальний тест по оцінці системи БО
Загальний тест по оцінці процедур контролю
Анкета прийняття клієнта
Політика прийняття клієнта
Анкета опитування аудитора – Мельник А.Р.
Анкета опитування аудитора керівника групи – Мельник Р.О.
Анкета опитування відповідального за КЯ – Тимочко М.П.
Анкета опитування відповідального за моніторинг – Щирба М.Т
Лист про ознайомлення аудитора Мельника А. Р.
Лист про ознайомлення аудитора Мельника Р.О.
Лист-зобов`язання від ТОВ АФ «Консул»
Наказ на затвердження групи на виконання аудиторської перевірки
Договір на проведення ініціативного аудиту

2. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

Запит інформації на планування аудиту
План-графік аудиту
Запит щодо поточних судових спорів
Відповідь на запит про судові спори товариства
Запит щодо безперервної діяльності
Відповідь на запит щодо безперервної діяльності
Додаток до запиту по безперервності
Запит по недобросовісних діях
Відповідь на запит по недобросовісних діях
Запит щодо дотримання законодавства
Відповідь на запит щодо дотримання законодавства
Запит щодо активів, які перебувають у третіх особах
Відповідь на запит щодо активів, які перебувають у третіх особах
Запит щодо викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства
Відповідь на запит щодо викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства
Запит щодо формування статутного капіталу та розподілу прибутку
Відповідь на запит щодо щодо формування статутного капіталу та розподілу прибутку
Запит щодо подій, що відбувалися після дати балансу
Відповідь на запит щодо подій, що відбувалися після дати балансу
Пояснення щодо подій, які відбувалися після дати фінансових звітів
Запит щодо інвентаризації активів, розрахунків та зобовязань
Відповідь на запит щодо проведеної інвентаризації
Копія наказу на проведення інвентаризації
Копії відомостей на інвентаризацію
Запит щодо надання достовірної інформації аудитору
Відповідь на запит щодо надання достовірної інформації аудитору
Запит щодо афілійованих осіб
Відповідь на запит стосовно афілійованих осіб
Запит щодо здійснення операцій по створенню резервів
Відповідь на запит щодо здійснення операцій по створенню резервів
Запит щодо застосування облікових оцінок та оцінок за справедливою вартістю
Відповідь на запит щодо застосування облікових оцінок та оцінок за справедливою вартістю
Запити дебіторам
Відповідь на запит від дебіторів
Запити кредиторам
Відповідь на запит від кредиторів
Запит щодо залишків коштів
Відповідь на запит щодо залишків коштів
Загальна стратегія аудиту
Програма планування та узагальнення інформації про клієнта

3. ОЦІНКА РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СТРАТЕГІЄЮ АУДИТУ

Тест відповідності залишків на початок звітного року залишкам на кінець минулого року
Показники діяльності
Розрахунок запланованого аудиторського ризику
Визначення суттєвості на рівні фінансової звітності
Визначення суттєвості на рівні статей фінансової звітності
Планування аудиту суттєвих статей звітності
Суттєвість при аудиті : відхилення статей фінансової звітності
Аудиторська вибірка та аудиторські процедури
Лист опитування для встановлення наявності ризику шахрайства
Тест для оцінки ризику шахрайства
Визначення ризику суттєвих викривлень
Висновок по оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів
Формування постійного аудиторського файлу

4. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

4.1 «БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ»

Запит щодо безперервної діяльності  після періоду оцінки управлінського персоналу
Аудиторська процедура: визначення оборотності обігових коштів щодо повільності їх обертання
Тест оцінки здатності підприємства продовжувати свою подальшу діяльність
Аналіз існування безперервної діяльності товариства
Програма аудиту здатності підприємства продовжувати подальшу діяльність
Повідомлення управлінського персоналу про здатність підприємства продовжувати свою діяльність

4.2 «ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ» 

Програма аудиту: повязані особи
Контрольний перелік для визначення операцій з повязаними особами
Висновок щодо проведеного аудиту по визначенню повязаних осіб та операцій з ними

4.3 «ПОДАЛЬШІ ПОДІЇ»

Програма аудиту: подальші події
Розгляд питання впливу подальших подій на фінансові звіти та аудиторський висновок

4.4 «АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва
Програма аудиту фінансової звітності
Аудит фінансової звітності
Тест відповідності залишків. Баланс
Тест відповідності залишків. Звіт про фінансовий результат

4.5 «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ»

Програма аудиту необоротних активів
Тест внутрішнього контролю необоротних активів
Огляд виконання роботи : необоротні активи
Запит щодо основних засоібв
Довідка про необоротні активи
Тест відповідності залишків, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі
Відповідь на запит, щодо переоцінки основних засобів у ________році
Відповідь на запит, щодо надходження основних засобів у ________ році
Журнал проводок за ________ р. Перевірка правильності відображення зносу
Аудиторська процедура щодо нарахування амортизації  та її віднесення на відповідні рахунки витрат
Результати перевірки облікових оцінок необоротних активів,  включаючи облікові оцінки за справедливою вартістю
Результати перевірки узгодженості даних фінансових звітів з даними бухгалтерського обліку та інформацією, одержаною в ході аудиту необоротних активів
Відповідь на усний запит, щодо повністю амортизованих основних засобів у _______ році
Тест відповідності операцій списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
Звірка аналізів рахунків, оборотно-сальдових відомостей
Відомість інвентаризації основних засобів
Запит про проведення інвентаризації перед початком аудиту основних засобів
Відповідь на запит, щодо присутності аудитора під час проведення інвентаризації основних засобів
Протокол _______щодо обговорення та прийняття рішення по інвентаризації основних засобів
Альтернативні процедури  аудиту необоротних активів
Зведена відомість виправлених порушень по НА
Висновки за результатами аудиту НА

4.6 «АУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ»

Програма  аудиту безготівкових операцій
Тест внутрішнього контролю безготівкових розрахунків
Огляд виконання роботи: безготівкові операції
Висновки за результатами аудиту безготівкових розрахунків
Тест відповідності залишків, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі
Звірка журналів-ордерів, аналізів рахунків, карток рахунків, головної книги
Тест відповідності залишків:  синтетичних і аналітичних регістрів обліку в національній валюті (по безготівкових розрахунках)
Результати перевірки залишків на рахунках в банках та їх еквівалентів станом на кінець звітного періоду
Результати перевірки операцій за поточними рахунками
Аудит внесення готівки з банку в касу

4.7 «АУДИТ КАСИ»

Програма  аудиту касових операцій
Огляд виконання роботи: касові операції
Висновки за результатами аудиту каси і касових операцій
Звірка журналу-ордеру, аналізів рахунків, карток рахунків, головної книги
Касова книга (вибірка) за 2014 рік
ПКО (вибірка) за 2014 рік
ВКО (вибірка) за 2014 рік
Перевірка наявності прибуткових і видаткових документів, відображених у касовій книзі
Перевірка наявності  касових звітів
Перевірка відповідності дат прибуткових і видаткових документів датам у касових звітах
 Перевірка повноти оприбуткування коштів, отриманих з банку
Виписка банку за…………………
Перевірка заповнення всіх реквізитів у касових ордерах і звітах
Тест відповідності залишків:  синтетичних і аналітичних регістрів обліку в національній валюті
Перевірка правильності розрахунку ліміту залишку готівки в касі ______________

4.8 «АУДИТ ВИТРАТ»

Програма  аудиту витрат
Тест внутрішнього контролю витрат
Огляд виконання завдання: витрати
Звірка журналу-ордеру, аналізів рахунків, карток рахунків, головної книги
Аудиторські процедури з  аудиту адміністративних витрат
Перевірка обґрунтованості включення витрат до складу адміністративних
Визначення складу витрат по рахунку 92
Тест внутрішнього контролю собівартості продукції, товарів, робіт і послуг
Програма аудиту: собівартості продукції, товарів
Аудиторські процедури з  аудиту витрат (фінансові витрати)
Тест відповідності залишків, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі

4.9 «АУДИТ ДОХОДІВ»

Програма аудиту доходів
Тест внутрішнього контролю доходів
Огляд виконання роботи: доходи
Звірка журналу-ордеру, аналізів рахунків, карток рахунків, головної книги
Результати перевірки обліку доходів
Тест відповідності залишків, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі
Відповідь  на запит
Запит щодо діяльності

4.10 «АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ»

Програма аудиту  дебіторської заборгованості
Тест  внутрішнього контролю дебіторської заборгованості
Огляд виконаної роботи по процедурах аудиту дебіторської заборгованості
Звірка журналу-ордеру, аналізів рахунків, карток рахунків, головної книги
Альтернативна процедура щодо виявлення дебіторів
Перевірка правильності відображення дебіторської заборгованості у балансі
Результати перевірки існування дебіторської заборгованості
Результати перевірки облікових оцінок вартості дебіторської заборгованості
Результати перевірки узгодженості даних фінансових звітів з даними бухгалтерського обліку та інформацією, одержаною в ході аудиту розрахунків з дебіторами
Висновки  за результатами аудиту дебіторської заборгованості
Альтернативні процедури  аудиту дебіторської заборгованості
Аудиторська процедура: перевірка відповідності  даних фінансової звітності та рахунків бухгалтерського обліку з дебіторської заборгованості на початок і кінець періоду, що перевіряється
Зведена відомість виправлення порушень, виявлених в процесі виконання аудиту дебіторської заборгованості
Запит щодо наявності безнадійної дебіторської заборгованості
Відповідь на запит

4.11 «АУДИТ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ»

Програма аудиту кредиторської заборгованості
Тест  внутрішнього контролю кредиторської заборгованості
Огляд виконаної роботи по процедурах аудиту кредиторської  заборгованості
Аудиторська процедура відповідності даних регістрів бухгалтерського обліку по розрахункам з кредиторами, даним фінансової звітності (початкові залишки)
Аудиторська процедура: перевірка відповідності  даних фінансової звітності та рахунків бухгалтерського обліку з кредиторської заборгованості на початок і кінець періоду, що перевіряється
Звірка журналу-ордеру, аналізів рахунків, карток рахунків, головної книги
Лист відповідності суми кредиторської заборгованості  по рахунку _________ з даними головної книги та даними відображеними у фінансовій звітності
Зведена відомість виправлення порушень, виявлених в процесі виконання аудиту кредиторської заборгованості

4.12 «АУДИТ ЗАПАСІВ»

Програма аудиту запасів
Тест внутрішнього контролю запасів
Огляд виконання роботи щодо аудиту запасів
Запит про проведення інвентаризації перед початком аудиту виробничих запасів
Відповідь на запит про проведення інвентаризації перед початком аудиту виробничих запасів
Протокол щодо обговорення та прийняття рішення по інвентаризації виробничих запасів
Альтернативні процедури  аудиту запасів
Протокол інвентаризаційної комісії по здійсненні інвентаризації  виробничих запасів
Відомість залишків запасів на ________________
Аудиторська процедура: перевірка початкових залишків запасів
Аудиторська процедура: перевірка відповідності  даних фінансової звітності та рахунків бухгалтерського обліку по запасах на початок і кінець періоду, що перевіряється
Наказ про відповідального за запаси
Відповідь на усний запит, щодо формування первісної вартості товарно-матеріальних цінностей при надходженні
Звірка журналу-ордеру, аналізів рахунків, карток рахунків, головної книги
Акт на списання
Вибіркова перевірка залишків та оборотів запасів
Зведена відомість виправлення порушень, виявлених в процесі виконання аудиту запасів

 4.13 «АУДИТ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО КАПІТАЛУ»

Програма аудиту власного капіталу
Тест внутрішнього контролю власного капіталу
Звірка журналу-ордеру, аналізів рахунків, карток рахунків, головної книги
Статут
Звірка правильності формування нерозподіленого прибутку
Зведена відомість виправлення порушень порушень при дослідженні документів, операцій та записів власного капіталу, виявлених в процесі виконання завдання
Документальне підтвердження щодо операцій формування статутного капіталу за установчими документами

4.14 «АУДИТ ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК»

Програма аудиту: облікові оцінки МСА 540
Підсумки результатів перевірки обґрунтованості облікових оцінок
та відповідності їх розкриття, а також відповідності оцінок за справедливою вартістю та їх розкриття застосовній концептуальній основі фінансової звітності

4.15. «АУДИТ ОПЛАТИ ПРАЦІ»

Тест внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці
Аудиторська процедура з аудиту розрахунків з оплати праці

4.16 «ОЦІНКА ВИКРИВЛЕНЬ»

Оцінка викривлень: Перелік суттєвих проблем, щодо оцінки викривлень, ідентифікованих під час аудиту
Повідомлення управлінського персоналу про викривлення, ідентифіковані  під час аудиту
Відповідь

4.17 «АУДИТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ»

Анкета оцінки облікової політики
Програма перевірки залишків на початок періоду під час аудиту фінансової звітності

5. ЗАВЕРШЕННЯ АУДИТУ

Лист-запевнення щодо достовірності поданої фінансової звітності
Повідомлення управлінського персоналу про висловлення думки
Повідомлення управлінського персоналу про недоліки ВК
Контрольний лист перевірки робочої документації (керівником робочої групи)
Контроль на завершальному етапі перевірки (детальна перевірка здійснюється контролером якості)
Звіт про проведений завершальний огляд
Звіт про проведений контроль якості
Аудиторський висновок
Звіт управлінському персоналу
Контрольний лист щодо стану СКЯ проведеного моніторингу виконаного завдання з ініціативного аудиту фінансової звітності
Моніторинг завершеного завдання

 

Форми вищенаведених документів зберігаються в електронному форматі на Фірмі, вони затверджені керівником та з ними ознайомлені працівники.

Персонал Фірми повинен постійно дотримуватись конфіденційності інформації, що міститься в документації з завдання, якщо конкретний клієнт не надав дозвіл розкрити інформацію або якщо не існує професійний чи юридичний обов’язок такого розкриття.

Заходи контролю, що їх розробляє Фірма для забезпечення конфіденційності, зберігання, цілісності, зрозумілості та відтворюваності документації з завдання, охоплюють: використання членами групи з завдання паролю, щоби обмежити доступ до електронної документації з завдання уповноваженими користувачами; відповідні процедури резервного копіювання електронної документації з завдання на відповідних етапах виконання завдання; процедури належного розподілу документації з завдання між членами групи з завдання на початку завдання, її обробки протягом завдання та упорядкування наприкінці завдання; процедури, що обмежують доступ та забезпечують належний розподіл та конфіденційне збереження документації з завдання у формі друкованої копії.

Фірма розглядає, чи слід зберігати оригінали документації на папері, які було скановано, з законодавчих, нормативних чи інших причин.

Зберігання документації з завдання Фірма встановлює політику та процедури зберігання документації з завдання протягом достатнього періоду, що відповідає потребам самої Фірми або законодавчим, регулятивним або нормативним вимогам.

Потреби Фірми у зберіганні документації з завдання та період такого зберігання змінюватимуться залежно від характеру завдання та обставин Фірми. У конкретному випадку завдання з аудиторської перевірки період зберігання становить п’ять років від дати аудиторського висновку або дати висновку аудитора групи, якщо вона пізніше.

Крім цього ТОВ АФ «Консул» користується наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України №41 від 20.07.1998 р. відповідно до якого наведені нижче документи зберігаються: акти, довідки, висновки (звіти) перевірок — 5 років; акти, довідки, висновки (звіти) перевірок підприємств з іноземними інвестиціями –10 років; бухгалтерські звіти і баланси з додатками: зведені річні – до ліквідації фірми; квартальні – 3 роки.

Первинні документи з додатками, що фіксують факт здійснення господарських операцій і являються основою для записів в реєстрах бухгалтерського обліку і податкових записів (касові, банківські документи, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти, квитанції, накладні, авансові звіти і інші) зберігаються 3 роки.

Процедури, що їх застосовує ТОВ АФ «Консул» для зберігання документації з завдання, складаються з таких, що: надають можливість доступу до документації з завдання протягом періоду зберігання (особливо у випадку зберігання електронної документації, оскільки основні технології можуть удосконалюватись або змінюватись з часом); забезпечують, якщо необхідно, запис змін, що їх було внесено до документації з завдання після впорядкування файлів з завдання; надають можливість доступу уповноваженим зовнішнім сторонам та перевірки ними документації з конкретного завдання для контролю якості або інших цілей.

Фірма може на власний розсуд керівника Фірми зберігати частину документів у роздрукованому вигляді, а частину на електронних носіях.

Право власності на документацію з завдання

Якщо інше не встановлено законодавчими чи нормативними актами, документація з завдання є власністю Фірми. Фірма на свій розсуд може надавати частини (або витяги з) документації з завдання клієнтові, якщо таке розкриття інформації не завдає шкоди обґрунтованості виконаної роботи або, у випадку завдань з надання впевненості, незалежності Фірми або її персоналу.

Згідно вимог статті 17 Закону України «Про аудиторську діяльність»: «Документи, передані замовником аудитору (аудиторській фірмі) для проведення аудиту, не підлягають розголошенню чи вилученню без згоди замовника».

Комплекс 5 – інформування найвищого управлінського персоналу про результати перевірки.

ТОВ АФ «Консул» розроблені накази про повідомлення управлінського персоналу (тих, кого наділено найвищими повноваженнями), а також наказ про повідомлення управлінського персоналу про викривлення, накопичені під час аудиту. На даному етапі аудитор заповнює наступну документацію:

Повідомлення управлінського персоналу про викривлення
Повідомлення управлінського персоналу про висловлення думки
Повідомлення управлінського персоналу про недоліки внутрішнього контролю
Звіт управлінському персоналу

 

Наказом №8 від 05.01.2010 року затверджені дії аудитора у разі виявлення подій, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперевно продовжувати діяльність та відповідний тест. Наказом №9 від 05.01.2010 року затверджені процедури, які слід виконати для виявлення невизначених зобов’язань, як відбуваються до дати аудиторського висновку.

Завершується виконання завдання з аудиту наданням клієнту «Аудиторського звіту».

Нагляд за МСКЯ 1

Особливу увагу в процесі виконання завдань Аудиторська фірма «Консул» приділяє процедурам нагляду та огляду виконання завдань, консультуванню зі складних питань. Зокрема, нагляд за виконанням завдань передбачає: спостереження за процесом виконання завдання; оцінку компетентності та можливостей персоналу виконати роботу своєчасно, у відповідності до одержаних інструкцій та відповідно до плану виконання завдання; аналіз найбільш важливих питань, що вимагають коригування процесу виконання завдання; визначення питань, щодо яких необхідне консультування у більш досвідчених членів групи із завдання або зовнішніх фахівців.

У разі виявлення складних та суперечливих питань, щодо яких існують розбіжності у думках, на фірмі здійснюють усне або письмове консультування з іншим практиком, фірмою, професійною або регуляторною організацією або всередині групи виконання завдання, що може оформлятися про протоколом.

Огляд завдання передбачає оцінку відповідності виконаних робіт вимогам професійних стандартів і законодавчим вимогам; вивчення документації за результатами проведених консультацій зі складних і спірних питань; оцінку потреби у перегляді характеру, часу й обсягу виконаних робіт; визначення достатності та прийнятності отриманих доказів для підтвердження звіту; визначення ступеня досягнення цілей завдання.

Огляд контролю якості завдань може передбачати виконання таких процедур: обговорення значущих питань з партнером із завдання; огляд фінансової звітності або іншої інформації щодо предмету завдання та звіту з нього; огляд документації із завдання в частині значних суджень аудиторів та їх висновків; оцінка висновків, наведених у звіті із завдання, та розгляд відповідності звіту.

Особа, що є відповідальною за огляд контролю якості завдання повинна володіти належною кваліфікацією, необхідним досвідом та повноваженнями. Для забезпечення об’єктивності, така особа не повинна призначатися партнером із завдання, не брати участі у виконанні завдання протягом періоду огляду, не приймати рішень щодо аудиторської групи із завдання і не залежати від інших міркувань, що можуть впливати на його професійну думку. На Аудиторській фірмі «Консул» такою особою є Тимочко М.П.

Проведений огляд документується після кожного виконаного завдання по розділах аудиту в наступних документах:

Огляд виконання роботи : необоротні активи
Огляд виконання роботи: безготівкові операції
Огляд виконання роботи: касові операції
Огляд виконання завдання: витрати
Огляд виконання роботи: доходи
Огляд виконаної роботи по процедурах аудиту дебіторської заборгованості
Огляд виконаної роботи по процедурах аудиту кредиторської  заборгованості
Огляд виконання роботи щодо аудиту запасів

 

Документація виконаного завдання може зберігатися на паперових або електронних носіях. АФ «Консул» для попередження несанкціонованих змін у документації із завдання чи її втраті використовує наступні засоби захисту: чітко визначено коло осіб, які сформували документацію, вносили до неї зміни, перевіряли її; застосування процедур захисту цілісності інформації на всіх стадіях виконання завдання, особливо у випадках користування інтернет-середовищем; запровадження процедур захисту від несанкціонованих змін в документації; надання обмеженого доступу до документації визначеному колу осіб (членам аудиторської групи) для виконання їх обов’язків.

На свій розсуд фірма може надавати клієнтам частину або витяги з документації, якщо таке розкриття не впливатиме на чинність виконаної роботи та незалежність фірми чи її персоналу.

Завершується процедура нагляду заповненням наступних документів:

Контрольний лист перевірки робочої документації (керівником робочої групи)
Контроль на завершальному етапі перевірки (детальна перевірка здійснюється контролером якості)
Звіт про проведений завершальний огляд
Звіт про проведений контроль якості
Аудиторський висновок
Звіт управлінському персоналу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VI

МОНІТОРИНГ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

 

Фірма здійснює моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості з метою отримання обґрунтованої впевненості, що її політика і процедури щодо системи контролю якості відповідні, адекватні, працюють ефективно й дотримуються на практиці.

Моніторинг має постійний характер і передбачає розгляд та оцінку системи контролю якості Фірми, а також періодичну перевірку окремих завершених завдань.

Метою моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості є забезпечення оцінки:

а) дотримання фірмою Професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог;

б) чи вірно розроблена та ефективно впроваджена система контролю якості фірми;

в) чи вірно застосовується політика та процедури контролю якості персоналом фірми.

Моніторинг включає такі аспекти, як:

1) аналіз:

- змін до Професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, та їх відображення, в разі потреби, в політиці й процедурах фірми;

- підтвердження відповідності політики та процедур фірми щодо незалежності;

- постійного професійного розвитку, включно з перепідготовкою;

- рішень щодо прийняття нових клієнтів, продовження взаємовідносин із клієнтами та прийняття специфічних завдань;

2) визначення необхідних коригувальних дій і поліпшень, які необхідно внести в систему, включно із забезпеченням зворотного зв’язку стосовно політики і процедур фірми, що належать до навчання та постійного удосконалення професійних знань;

3) інформування відповідного персоналу фірми про недоліки, ідентифіковані в системі, в рівні розуміння системи або у відповідності їй;

4) вживання заходів відповідним персоналом фірми щодо своєчасного впровадження необхідних змін у політику та процедури контролю якості.

6.1. Директор Фірми визначає обсяг і склад програми спостереження за виконанням політики і процедур контролю якості, яка повинна забезпечити досягнення цілей моніторингу.

Процедури:

- директор Фірми визначає дії, необхідні для забезпечення обґрунтованої впевненості у тому, що політики і процедури внутрішнього контролю якості Фірми є ефективними, у тому числі:

- включає до програми моніторингу методичні вказівки щодо обсягу робіт і критеріїв відбору завдань з аудиту та інших завдань, що підлягатимуть оглядовим перевіркам;

- визначає періодичність і строки проведення заходів, що здійснюватимуться під час моніторингу;

- визначає методи вирішення суперечностей, які можуть виникнути між особами, що відповідальні за моніторинг, і працівниками, задіяними у виконанні завдань з аудиту чи наданні інших послуг

Директор Фірми на підставі свого досвіду спілкування з колегами, інформації щодо їх ділової та професійної репутації, чесності та моральних якостей, обирає зовнішню кваліфіковану особу з числа професіоналів іншої аудиторської фірми і уповноважує її на здійснення моніторингу відповідності системи контролю якості Фірми шляхом укладення договору на надання послуг з моніторингу з аудиторською фірмою, в якій працює цей професіонал.

На аудиторській фірмі «Консул» такою особою є Щирба М.Т. (наказ №2/2 від 02.01.2013 року). Із даною особою укладений договір на надання послуг з проведення моніторингу системи контролю якості (від 02.01.2013 року). Щороку Щирба М.Т. складає звіт про результати моніторингу. Також Щирба М.Т. здійснює моніторинг виконаного завдання, підтвердженням чого є заповнений «Контрольний лист щодо стану СКЯ проведеного моніторингу виконаного завдання з ініціативного аудиту фінансової звітності».

Зовнішня кваліфікована особа, уповноважена директором Фірми, здійснює моніторинг відповідності системи контролю якості Фірми, у тому числі:

ü перевірку наявності формалізованої політики та процедур контролю якості, а також дотримання принципів і конкретних процедур внутрішнього контролю якості Фірми;

ü вибіркову перевірку завдань з надання впевненості чи інших послуг на предмет відповідності професійним та внутрішньофірмовим стандартам, а також політиці і процедурам, що застосовуються Фірмою у сфері контролю якості.

6.2. Директор Фірми забезпечує своєчасний (не рідше одного разу на рік) розгляд матеріалів моніторингу, здійснює контроль за його виконанням і надає рекомендації щодо поліпшення внутрішнього контролю якості.

Процедури:

- директор Фірми контролює, чи були вчасно та у повному обсязі виконані заплановані заходи з моніторингу.

- особа, що здійснювала моніторинг, доводить до відома директора Фірми та інших визначених ним осіб свої висновки і рекомендації щодо проведених заходів і необхідності усунення недоліків.

Фірма зобов’язана  оцінювати вплив недоліків, виявлених у результаті моніторингу, та визначити, чи є вони:

ü окремими випадками, що не свідчать про те, що система контролю якості фірми є не відповідною;

ü системними або іншими важливими недоліками, що повторюються, які потребують термінових коригувальних дій;

Фірма інформує відповідних керівників груп із завдання та інший відповідний персонал про недоліки, виявлені в результаті моніторингу, та надає рекомендації щодо відповідних коригувальних дій.

За результатами оцінки кожного типу недоліків фірма має:

ü вжити відповідних коригувальних дій відносно окремого завдання або співробітника;

ü ознайомити з результатами моніторингу осіб, які відповідають за підготовку і професійний розвиток персоналу;

ü змінити політику та процедури контролю якості;

ü вжити дисциплінарних дій до тих, хто не дотримується політики та процедур фірми, особливо тих, хто робить це неодноразово.

ü директор Фірми визначає необхідність змін і/або уточнення політик і процедур, що застосовуються Фірмою щодо внутрішнього контролю якості, виходячи з результатів моніторингу, але не рідше раз на рік.

6.3. Скарги та звинувачення

Скарги і звинувачення можуть походити як ззовні, так і з самої Фірми. Їх можуть робити персонал, клієнти або треті сторони. Скарги та звинувачення приймає керівник групи із завдання або особисто директор Фірми.

Частиною корпоративної культури Фірми є встановлені правила, що кожен працівник має право і зобов’язаний доповідати своєму безпосередньому керівнику про всі випадки відхилень від вимог до якості, встановлених Фірмою.

Процедури

Фірма розглядає скарги і звинувачення відповідно до встановленої політики та процедур, які б надали їй обґрунтовану впевненість, що Фірма відповідно реагує на:

а)         скарги і звинувачення, що робота, виконана Фірмою, не відповідає Професійним стандартам та законодавчим і нормативним вимогам;

б)         звинувачення у недотриманні вимог системи контролю якості Фірми.

За розгляд скарг і звинувачень відповідає керівник фірми, який призначає відповідальну особу, що має достатній досвід і повноваження на фірмі, але не має відношення до завдання; при цьому вона може користуватися консультацією юриста, якщо це потрібно.

6.4. Документування контролю якості за кожним розділом здійснюється у вигляді електронної бази даних.

До документів, які заповнює відповідальна особа, здійснюючи моніторинг виконаного завдання з обов’язкового чи ініціативного аудиту, є «Контрольний лист щодо стану СКЯ проведеного моніторингу виконаного завдання з ініціативного аудиту фінансової звітності», «Моніторинг завершеного завдання». Перед прийняттям завдання з аудит особа, відповідальна за моніторинг, заповнює «Анкету опитування аудитора, відповідального за моніторинг для забезпечення його незалежності».

Фірма зберігає таку документацію протягом часу, достатнього, щоб особи, які виконують процедури моніторингу, змогли оцінити дотримання Фірмою вимог своєї системи контролю якості, але не менш як  п’ять років з дати створення документації.

Перевірка окремих виконаних завдань здійснюється на циклічній основі. Процес перевірки включає відбір окремих завдань, деякі з яких можуть відбиратися без попереднього попередження групи з завдання.

Особа, відповідальна за моніторинг, складає річний звіт з моніторингу та подає його на затвердження керівнику. На підставі якого, фірма оцінює вплив недоліків, виявлених в результаті моніторингу, та визначає, чи є вони:

а) окремими випадками, що не вказують на те, що система контролю якості фірми не може забезпечити її достатньою впевненістю щодо дот­римання вимог професійних стандартів та законодавчих і регулятор­них органів, та що звіти, надані фірмою або партнером з завдання, відповідають обставинам;

б) системними або іншими важливими недоліками, що повторюються, які вимагають термінових коригуючих дій.

Якщо результати процедур моніторингу вказують, що звіт може виявити­ся невідповідним, або що під час виконання завдання деякі процедури не були виконані, фірма повинна визначити, які подальші дії необхідні для досягнення відповідності вимогам професійних стандартів та законодавчих і регуляторних органів. Вона повинна також розглянути питання отримання юридичної допо­моги.

Інформація щодо результатів моніторингу включає: опис виконаних процедур моніторингу; висновки, зроблені в результаті виконання процедур моніторингу; опис, якщо це важливо, системних, повторюваних або інших важливих недоліків, та заходів, прийнятих для усунення або коригування цих недоліків.

Документація, що відноситься до моніторингу: описує процедури моніторингу включно з процедурою відбору для перевірки виконаних завдань; реєструє оцінку: дотримання вимог професійних стандартів, законодавчих та регуляторних органів; відповідності структури та ефективності застосування системи кон­тролю якості; вірності застосування політики та процедур контролю якості фірми, тобто відповідності звітів, що надаються фірмою або парт­нерами з завдання, дійсним обставинам; ідентифікує виявлені недоліки, оцінює їх вплив та задає основи для визначення, чи потрібні, та якщо так – то які, подальші дії.

Фірма встановлює політику та процедури, що вимагають наявності відповідної документації як підтвердження роботи кожного елемента своєї системи контролю якості.

Купить духи с феромонами тут